แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นางพรทวี สุวรรณมิตร:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPAฯ เขียนโดย Super User 264
นางเบญจวรรณ พลคำ : รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เขียนโดย Super User 363
ปรัชญา บุตรวงษ์:การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เขียนโดย Super User 381
นายปรัชญา บุตรวงษ์:ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เขียนโดย Super User 306
ศรัญญา บุตรวงษ์:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 298
นางศรัญญา บุตรวงษ์:การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 399
นายพชรพงศ์ วงศ์คำมา:การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 236
นายพชรพงศ์ วงศ์คำมาม:การประเมินโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย Super User 205
นางประนอม หันทยุง:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 467
นางประนอม หันทยุง :การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 394