แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปรัชญา บุครวงษ์:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ฯ เขียนโดย Super User 16751
นางสาวประนอม พุฒศรี:การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น ฯ เขียนโดย Super User 2241
นางสุพิชญา ประมาคะมา: การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค การแก้โจทย์ปัญหา KWDL ฯ เขียนโดย Super User 695
นางวิไลพร ภูมิเขตร์:ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกกกทอเสื่อฯ เขียนโดย Super User 465
นางบุษบา แก้วตา:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ฯ เขียนโดย Super User 475
นางบุษบา แก้วตา :การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ฯ เขียนโดย Super User 1001
นางวารุณี หอมหวล:การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา ฯ เขียนโดย Super User 462
นางสุพัชฌา วิลาจันทร์:การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ เขียนโดย Super User 604
นางพรทวี สุวรรณมิตร:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPAฯ เขียนโดย Super User 706
นางเบญจวรรณ พลคำ : รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เขียนโดย Super User 687