ชื่อเรื่อง        การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิค STAD

                 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย           นางบุษบา แก้วตา

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา    โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สังกัด           องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                 กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย         2560

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม         
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม Cluster Random Sampling โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

             ผลการวิจัย พบว่า

             1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.61/84.67ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

             2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.42)