แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายอานนท์ ตาลจรัส:ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E ฯ เขียนโดย Super User 238
นางละออ มหาพรหม:การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฯ เขียนโดย Super User 228
ปรัชญา บุครวงษ์:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ ฯ เขียนโดย Super User 350
นางสาวประนอม พุฒศรี:การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น ฯ เขียนโดย Super User 246
นางสุพิชญา ประมาคะมา: การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค การแก้โจทย์ปัญหา KWDL ฯ เขียนโดย Super User 228
นางวิไลพร ภูมิเขตร์:ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกกกทอเสื่อฯ เขียนโดย Super User 161
นางบุษบา แก้วตา:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ฯ เขียนโดย Super User 179
นางบุษบา แก้วตา :การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ฯ เขียนโดย Super User 682
นางวารุณี หอมหวล:การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา ฯ เขียนโดย Super User 162
นางสุพัชฌา วิลาจันทร์:การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ เขียนโดย Super User 229