แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศรัญญา บุตรวงษ์. รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 420
นางอรวรรณ ปะเกาทัน : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง เขียนโดย Super User 1892
นางอรวรรณ ประเกาทัน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย Super User 290
นางดารา นาเมืองรักษ์;รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ฯ เขียนโดย Super User 685
นายธีระพันธ์ หันทยุง:รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม เขียนโดย Super User 657
พัชรี บุญค้ำ : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย Super User 326
นายธีระพันธ์ หันทยุง:รายงานการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เขียนโดย Super User 723
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระเพิ่มเติม ฯ :สุพรรณี โพธิ์ไพร เขียนโดย Super User 372
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :วีระชาติ คำปาน เขียนโดย Super User 402
นางจิรารัตน์ ภวะภูตานนท์ :รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการแต่งบทร้อยกรองกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 906