ชื่อเรื่อง     รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

ผู้วิจัย         นางจิรารัตน์  ภวภูตานนท์

สถานศึกษา    โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  อำเภอวาปีปทุม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                          มหาสารคาม

ปีที่ศึกษา         2557     

                                           

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  สร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองที่สร้างขึ้น  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนาข่าวิทยาคมอำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา 

2558  จำนวน 35 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 5  เรื่อง  ได้แก่ 1)

กลอนสุภาพ  จำนวน  5 แบบฝึก  2) กาพย์ (กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28 ) 

จำนวน  13  แบบฝึก  3) โคลงสี่สุภาพ  จำนวน  6  แบบฝึก  4) ร่ายสุภาพ  จำนวน 6 แบบฝึก 

5) ฉันท์ (อินทรวิเชียรฉันท์ 11)  จำนวน 6  แบบฝึก  2. แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 12 แผน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มี 2  ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1  เป็น

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  มีจำนวน 40  ข้อ  ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การแต่งบทร้อยกรอง  จำนวน 3 ข้อ  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน t-test (Dependent

Samples 2)

                    ผลการวิจัยพบว่า

                          1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.93/81.76 

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

                          2. แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่สร้างขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6645

                          3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยทางสถิติที่ระดับ .01

                          4. นักเรียนที่เรียนด้วยฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด