ชื่อเรื่อง              การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

                       (ค31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ด้วยแบบฝึกทักษะ  

                         คณิตศาสตร์ โดยการเรียนแบบร่วมมือ

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางศรัญญา บุตรวงษ์   ตำแหนง ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ

สถานศึกษา         โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ที่พิมพ์             ป พ.ศ. 2557

บทคัดย

 

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย t – test แบบ Dependent Samples ผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้

               1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค31101)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.81 / 82.19

               2. คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ค31101) ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 24.65 คิดเป็นร้อยละ82.19 ซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม พุทธศักราช 2551 มีผลการเรียนในระดับ “4” หรือ ระดับ “ดีมาก”

                                3. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.7436หรือคิดเป็นร้อยละ74.36 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 74.36

               4. นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด