แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :วีระชาติ คำปาน เขียนโดย Super User 437
นางจิรารัตน์ ภวะภูตานนท์ :รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการแต่งบทร้อยกรองกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 961
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสุพรรณี โพธิ์ไพร เขียนโดย Super User 1667
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : วีรชาติ คำปาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพันธะเคมี เขียนโดย Super User 1248
นางทองสุก เลิกนอก.รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชางานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ฯ เขียนโดย Super User 1097
ทองสุก เลิกนอก.การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 1288
บทคัดย่อ รายงานการจัดการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ ฯ เขียนโดย Super User 1402
บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนอย่างมีวิจารณญาณ ฯ เขียนโดย Super User 1317
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางกัญญา ภวภูตานนท์ เขียนโดย Super User 3350
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว32203 โดย ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ มะธิปิไข เขียนโดย Super User 1027