แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปรัชญา บุตรวงษ์:การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เขียนโดย Super User 693
นายปรัชญา บุตรวงษ์:ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เขียนโดย Super User 670
ศรัญญา บุตรวงษ์:การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 667
นางศรัญญา บุตรวงษ์:การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 6910
นายพชรพงศ์ วงศ์คำมา:การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย Super User 732
นายพชรพงศ์ วงศ์คำมาม:การประเมินโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย Super User 505
นางประนอม หันทยุง:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 896
นางประนอม หันทยุง :การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 837
นายสายันต์  วิลาจันทร์:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ เขียนโดย Super User 712
นายธีระพันธ์ หันทยุง:รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน เขียนโดย Super User 775