แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นางประนอม หันทยุง:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 516
นางประนอม หันทยุง :การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 419
นายสายันต์  วิลาจันทร์:การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ เขียนโดย Super User 305
นายธีระพันธ์ หันทยุง:รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน เขียนโดย Super User 455
นายธีระพันธ์ หันทยุง: การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสำหรับโรงเรียนนาข่าวิทยาคม เขียนโดย Super User 368
สายันต์ วิลาจันทร์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เขียนโดย Super User 441
นางจิรารัตน์ ภวภูตานนท์:รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ฯ เขียนโดย Super User 643
นางจิรารัตน์ ภวภูตานนท์:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณฯ เขียนโดย Super User 282
นางฐิติรัตน์ พรอินทร์ :ตัวอย่างคู่มือรูปแบบการเรียนการสอน MECA เขียนโดย Super User 411
นางศรัญญา บุตรวงษ์ .การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เขียนโดย Super User 402