ชื่อเรื่อง           การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับ นักเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย             นางดารา  นาเมืองรักษ์

หน่วยงาน        โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

                   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีการศึกษา      2558   

บทคัดย่อ

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะของ         ครูคณิตศาสตร์ด้านการจัด การเรียนรู้สำหรับนักเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

เพื่อนำเสนอตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  แบ่งการวิจัยออกเป็น  2  ระยะ  คือ ระยะที่  1  สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียน  จำนวน 12  คน  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  จำนวน  9  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  20  คน ระยะที่  2  การตรวจสอบสมรรถนะตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  โดยใช้เทคนิคเดลฟาย  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  7  คนที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวบ่งชี้  และผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  20  คน ที่ใช้สอบถามความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้ เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์   แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  และแบบสอบถาม  มีค่าความสอดคล้อง  อยู่ระหว่าง  0.67-1.00  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยการพรรณนาวิเคราะห์

                ผลการวิจัยพบว่า

                   1.  สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  มี  6  องค์ประกอบ  76  ตัวบ่งชี้  จำแนกแต่ละด้านได้ดังนี้           ด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย  16  ตัวบ่งชี้    ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  11  ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  ประกอบด้วย  16  ตัวบ่งชี้                        ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย  10 ตัวบ่งชี้  ด้านสื่อและนวัตกรรม           เพื่อการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย  12 ตัวบ่งชี้  และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประกอบด้วย  11  ตัวบ่งชี้

                   2.  ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของตัวบ่งชี้พบว่า  ตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูคณิตศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันทุกตัวบ่งชี้  ได้แก่  76  ตัวบ่งชี้ และมี                    ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีค่ามัธยฐานอยู่ระหว่าง  3.00-5.00  และมีค่าพิสัยควอร์ไทล์         อยู่ระหว่าง  0.00-0.50