ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD

                          เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       

                          โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

ผู้วิจัย                นางศรัญญา  บุตรวงษ์

ปีที่ทำวิจัย             พ.ศ. 2558

 

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องเซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(2) เพื่อศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD เรื่องเซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาผลการทำงานกลุ่มของการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ  (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องเซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) บทเรียนบนเว็บเรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (2) แผนการเรียนแบบร่วมมือ เรื่องเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (4) แบบประเมินการทำงานกลุ่มของการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD(5) แบบสอบถามความคิดเห็นมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบที  (t – test) 

           ผลการวิจัยพบว่า

               1. บทเรียนเว็บ เรื่องเซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.53 / 82.42

               2. ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD เรื่องเซต

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

               3. ผลการทำงานกลุ่มของการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD อยู่ในระดับดี    =4.15,S.D. 0.71

               4. ความคิดเห็นมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD อยู่ในระดับดี    =4.46,S.D. 0.55