ชื่อเรื่อง       การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่

             สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน

             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย        นางอรวรรณ ประเกาทัน

สถานศึกษา  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย       2560

บทคัดย่อ

           การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ที่มีต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ            

ระยะที่ 1 สร้างและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาข่าวิทยาคม จำนวน 5 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันและแนวทางในการเสริม สร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ 2) โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ และ 3) แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯ ระยะที่ 2 การประเมินผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม จำนวน 26 คน ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 2) แบบวัดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรม ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ที่มีต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ       การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

           ผลการวิจัยพบว่า

               1. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา         ปีที่ 2 มีผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก โปรแกรมมีองค์ประกอบสำคัญคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการประเมินผล โปรแกรมมีเนื้อหามุ่งให้ความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีของการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ และฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ วิธีการพัฒนาคือ การฝึกอบรมและ             การเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดและประเมินผลโดยการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ

              2. ผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        ปีที่ 2 สรุปได้ดังนี้

                   2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมด้วยโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ มีคะแนนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก

                   2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมด้วยโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ มีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

                   2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมด้วยโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก

               3. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก