ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้

                 โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                 ปีที่  4

ผู้วิจัย         นางเบญจวรรณ  พลคำ

สถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมดงยาง  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

               องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย       2560

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง (4) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4 ของโรงเรียนมัธยมดงยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ใน        การวิจัย ได้แก่  (1)  แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 แผน ใช้เวลาสอน 20 ชั่วโมง (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง   0.32–0.75  มีค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง  0.21–0.67 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89 (3) แบบทดสอบคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง  0.42–0.65  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.38 – 0.77 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.410.68  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.86  สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test (Dependent Sample)

          ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

              1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หาประสิทธิภาพเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้                   ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ทุกแผนทั้ง 10  แผน ได้ดังนี้

                  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.03/83.93 

                  1.2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.17/84.64 

                  1.3  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  การเลือกหัวข้อและศึกษาเอกสารในการทำโครงงาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.47/85.36 

                  1.4  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  การเขียนเค้าโครงเรื่องในการทำโครงงาน          มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.13/83.93 

                  1.5  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  การออกแบบและการวางแผนการทำโครงงาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.81/86.79 

                  1.6  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง  ดำเนินการตามโครงงาน (สร้างตัวละครและ          บทร้อง)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.42/84.67 

                  1.7  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  ดำเนินการตามโครงงาน (จัดทำฉากสำหรับเชิด) มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.32/84.29 

                  1.8  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง  การเขียนรายงานโครงงาน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.77/85.36 

                  1.9  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9  เรื่อง  การจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงาน                    มีประสิทธิภาพเท่ากับ  88.33/87.50   

                  1.10  แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10  เรื่อง  การสรุปผลและถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.94/88.93 

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  โดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4            มีค่าเท่ากับ  0.6359  คิดเป็นร้อยละ 63.59    

               3. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแผนจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                     

              4.  ผลการทดสอบคุณธรรมจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

              5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก

          โดยสรุปการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้ โครงงานละครหุ่นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ         ช่วยให้นักเรียนภายในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันในการทำงาน มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่ม          ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด