ชื่อเรื่อง         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์

                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้

                   ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่

บทคัดย่อ

 

           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 32 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากแบบยกกลุ่มทั้งห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ Dependent Samples(Pre Test – Post Test)

           ผลการวิจัย พบว่า

               1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.03/85.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่ตั้งไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7675 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.75

               2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คอมเมนต์   

 
0 #33 betflik 2565-06-13 16:59
เว็บไซต์betflik : https://betflik222.com/
พนันออนไลน์ของ BETFLIX เล่นง่ายผ่านมือ ถือทุกรุ่นตลอด 1 วัน เว็บไซต์เกมสล็อ ตออนไลน์ BETFLIK พวกเราเปิดให้บร ิการเกมสล็อตค่า ยดังของประเทศ รวมถึงเว็บสล็อต อีกทั้งไทยและต่ างชาติมาที่เดีย ว ทุกเว็บไซต์ค้ำป ระกันด้วยระบบกา รพนันที่ตามมาตร ฐานระดับสากล
การออกแบบระบบให ้เข้าใจง่าย ใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย รองรับทั้งการเล ่นแล้วก็เล่นผ่า นคอมพิวเตอร์ และก็ระบบโทรศัพ ท์มือถือทั้งหมด ทั้งปวง สามารถดาวน์โหลด แอปเล่นได้อีกทั ้งในโทรศัพท์เคล ื่อนที่ IOS และ Android ปรารถนาเล่นเกมย ิงปลา เกมแข่งม้า เกมสล็อต เกมคาสิโน รวมทั้งเกมให้เล ือกมากกว่า 100
เกม ถ้าเกิดมีคำถามห รืออยากได้คำเสน อแนะ สอบถามเหมาะ CALL CENTER ตลอด 24 ชม.

หรือทักแชทไลน์. BETFLIXPG พร้อมเปิดให้บริ การทุกๆวัน
อ้างอิง
 
 
0 #32 betflik 2565-06-09 18:38
My developer is trying to convince me to move to .net from
PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites for about a year and am anxious about switching to
another platform. I have heard great things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
อ้างอิง
 
 
0 #31 Emutrak 2565-06-01 14:53
Grrbio https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Cialis 5mg Wirkstoff Giddvq Sale Finasteride Low Price Wwoknd cheapest cialis available Kkmlll https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis pills
อ้างอิง
 
 
0 #30 pg ไม่ผ่านเอเย่นต์ 2565-05-31 01:42
เว็บตรง ค่าย pgมาแรงจนผลักไม ่อยู่ เล่นง่าย จ่ายทุกใบเสร็จร ับเงิน ทำเทิร์นน้อยสำห รับโบนัส แล้วก็ โปรโมชั่นที่ท่า นเลือก ได้รับการช่วยสน ับสนุนจากเว็บ pgslotgame.vip ที่เปิดให้บริกา รPGSLOTมานานกว่ า 3 ปี เหมาะสำหรับผู้เ ล่นทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ เล่น ทุนน้อย ทุนหนัก ก็สามารถเล่นได้ มีบุคลากรคอยดูแ ลท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบฝาก-ถอ น อัตโนมัติใช้งาน ง่ายไม่ต้องโหลด แอพสามารถเข้าเล ่นผ่านหน้าเว็บไ ซต์ได้ในทันที มีผู้เล่นมากมาย ก่ายกองจากทั่วท ุกประเทศในโลก ลงทะเบียนเป็นสม าชิกกับพวกเราวั นนี้ รับโบนัสฟรี 100% ยิ่งไปกว่านี้ยั งมีการแจกวิธีกา รเล่นสล็อตออนไล น์ฟรีๆทุกวัน รวมเกมส์SLOTPGต ื่นเต้นเร้าใจไม ่ว่าจะเป็นเกมส์ เกมสล็อตแตกง่าย ได้เงินจริงหรือ กีฬาบอลจากลีกชั ้นนำทั่วโลก รวมทั้งรวมถึงฟุ ตบอลรายการต่างๆ เยอะมาก ที่เปิดให้คุณมา เพลิดเพลินเจริญ ใจมากยิ่งกว่าทุ กหนทุกแห่ง เปิดประสบการณ์ท ี่สนุกที่สุด ได้กำไรสูงที่สุ ด เพราะเราเป็นสล็ อตเว็บตรงที่ดีท ี่สุดในไทย
ประกันเรื่องเกี ่ยวกับการจ่ายเง ินแน่ๆ
เพราะว่าเว็บของ พวกเรานั้นมีควา มมั่นคงรวมทั้งป ลอดภัย100% pg ไม่ผ่านเอเย่นต์ : https://pgslotgame.vip
อ้างอิง
 
 
0 #29 slotbet138 2565-05-29 06:08
เกมสล็อตออนไลน์ เว็บตรง ที่เปิดให้บริกา รจากผู้สร้างโดย ตรง จากต่างประเทศ slotbet138: https://slotbet138.com/ จะมาพร้อมระบบแล ะบริการที่เยี่ย มทีสุด สล็อตเว็บตรง โดยมากแล้วจะมาพ ร้อมระบบ ไม่มีขั้นต่ำในก ารฝากถอน
ที่เร็วไว ภายในเวลาเพียงไ ม่ถึง
30 วินาที เว็บตรงสล็อต ที่เปิดให้บริกา ร สล็อตออนไลน์ ครบทุกค่าย เกมสล็อตเว็บตรง ที่มาแรงมากที่ส ุดในตอนนี้
สมัครสมาชิกในเว ลานี้ รับโปรโมชั่นสล็ อตต่างๆมากมาย สล็อตเว็บตรง
ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีขั้นต่ำ จะมีโปรโมชั่นสล ็อตออนไลน์ ต่างๆมากมาย อัพเดทใหม่อยู่ต ลอดเวลา เพื่อทดแทนสมาชิ กทุกคน และเพื่อต้อนรับ สมาชิกใหม่ทุกท่ าน ให้สามารถร่วมสน ุกกับ เว็บตรงไม่ผ่านเ อเย่นต์ ได้อย่างสนุกเยอ ะขี้น ระบบที่สามารถร่ วมสนุกได้ทุกที่ ทุกเวลา เกมสล็อตเว็บตรง จำเป็นที่จะต้อง รองรับทุกอุปกรณ ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โทรศัพท์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้ เกมสล็อตมือถือ ที่จะสามารถช่วย เพิ่มความสะดวกส บายให้กับสมาชิก ทุกคน
อ้างอิง
 
 
0 #28 soundcloud.com 2565-05-27 17:40
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case
I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Feel free to surf to my blog post ... good podcast
(soundcloud.com: https://soundcloud.com/user-124573312)
อ้างอิง
 
 
0 #27 stocktwits.com 2565-05-27 08:05
Great - I should definitely pronounce, impressed with your website.
I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy to do to access.
I recently found what I hoped for before you know it
at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums
or something, web site theme . a tones way for your client
to communicate. Excellent task.

Here is my web blog ... podcatcher - stocktwits.com: https://stocktwits.com/liulofm -
อ้างอิง
 
 
0 #26 สล็อตแตกง่าย 2565-05-23 08:52
ลองสมัครเล่นแล้ วสล็อตเว็บตรงกั บเว็บสล็อตออนไล น์เว็บตรง ต้องที่เว็บนี้ G2G1BET สล็อตเว็บตรงแตก ง่ายไม่ผ่านเอเย ่นต์ไม่มีขั้นต่
เดิมพันสล็อตมาก หมายหลากหลายเกม สล็อต
รวมสล็อตทุกค่าย สามารถฝากถอนโอน ไวอย่าบอกใครที่ เดียวสมัครสมาชิ กได้ที่ สล็อตแตกง่าย: https://g2g1bet.co/
อ้างอิง
 
 
0 #25 forums.soompi.com 2565-05-11 06:56
What's up, constantly i used to check web site posts here early in the dawn, since i
enjoy to gain knowledge of more and more.

Also visit my web site :: podcast (forums.soompi.com: https://forums.soompi.com/profile/1503222-liulo-podcast/)
อ้างอิง
 
 
0 #24 Courtney 2565-05-10 04:34
You have brought up a very excellent details, thank you for the post.my homepage - podcast app (Courtney: https://www.magcloud.com/user/liulofm)
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช