ชื่อเรื่อง          การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิค

การแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย             นางสุพิชญา   ประมาคะมา 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ทำวิจัย        ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4) ศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม  สำนักการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  12  แผน ใช้สอน

แผนละ  1  ชั่วโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  30  ข้อ  ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33 - 0.76 ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.23 - 0.71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88 และ 3)  แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 

26  ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.23 - 0.73  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.93 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบด้วย

t-test  (Dependent  Sample)

          ผลการวิจัยพบว่า

1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ 83.36/82.81 ซึ่งถือว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.6939  ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น

ร้อยละ  69.39 

           3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก