บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่    เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวจิตนภา ไชยเทพา

            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นการฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดี รู้จักการเป็นประชาธิปไตย เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นอบรมบ่มนิสัย เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีของบ้านเมือง ให้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการโดยใช้แบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือโดยใช้แบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

            การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างนวัตกรรมแบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยค่าการหาประสิทธิภาพ ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ขึ้น นำไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 38 คน โดยเลือกสาระการเรียนรู้ 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ ระเบียบแถว เงื่อน และแผนที่ - เข็มทิศ ซึ่งได้จัดทำเป็นเนื้อหาย่อย 12 เรื่อง มีแบบฝึกทักษะลูกเสือ ทั้งหมด 12 เล่ม ได้สร้างข้อทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.78 มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.34 ถึง 0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าระดับความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม(IOC) เท่ากับ 0.80 ได้เก็บรวบรวมคะแนนแบบฝึกทักษะทั้งหมดในช่วงที่ดำเนินการศึกษาและพัฒนา มาวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าการหาประสิทธิภาพ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80

        ผลการศึกษาและพัฒนาได้ผลดังนี้

            1. แบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 เล่ม ที่สร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 89.82/89.26 เป็นแบบฝึกทักษะลูกเสือที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

            2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7840 ซึ่ง แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ78.40

            3. ลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเครื่องหมายลูกเสือโลกโดยใช้แบบฝึกทักษะลูกเสือ 12 เล่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

            4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก             การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา และมีทักษะลูกเสือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ในระดับสูง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้นำเอาแบบฝึกทักษะลูกเสือไปเผยแพร่ต่อกับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง จึงถือได้ว่าแบบฝึกทักษะลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 12 เล่มนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง

คอมเมนต์   

 
0 #1 whertieve 2567-01-06 11:21
The cumulative cancer mortality and all cause mortality after SPCs among breast cancer survivors was 9 and 7 higher than the comparable FPCs over the same time period 100mg of viagra PubMed 428715
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช