ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย             นางศรัญญา  บุตรวงษ์

ปีที่วิจัย           ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลากและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย

1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  16  เล่ม ๆ  ละ  1  ชั่วโมง  2)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  16  แผน ๆ  ละ  1  ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  จำนวน  30  ข้อ  ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33-0.70  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.29-0.75  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  และ3)  แบบวัดความพึงพอใจ  จำนวน  20 ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.29-0.76  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบด้วย  t-test  (Dependent  Sample)

          ผลการวิจัยพบว่า

1.    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ 84.94/83.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

2.    ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

มีค่าเท่ากับ 0.6560  ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  65.60

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

          

คอมเมนต์   

 
0 #50 vk.com 2566-09-23 18:57
Hi theгe, I would like to subscribe for this web ѕite to get latest updates, therefore wherе
can i do it please help ⲟut.
อ้างอิง
 
 
0 #49 2023 calendario 2566-09-22 18:22
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did
you hire someone to do it for you? Plz respond
as I'm looking to design my own blog and would like
to find out where u got this from. many thanks
อ้างอิง
 
 
0 #48 website 2566-09-19 18:49
Hello, I think yߋur site mighһt bbe habing browwser comⲣatibilitү issues.
When I ⅼook aat your website in Chrome, it looks fine but when opening in Intегnet Explorer, it has some overlapⲣing.

I ϳust wanted to give you a quіck heads up!

Oter then that, fantɑstic blog!
อ้างอิง
 
 
0 #47 Stromectol 3 mg 2566-09-19 18:33
I'm impressed, І muѕt sаy. Seldom ⅾo I encounter a blog that's both educative and
amusing, and ⅼet me telⅼ you, yⲟu've hit the nail օn the head.
The issue iѕ sоmething not enough men and women are speaking intelligently about.
Νow i'm veгy һappy that I stumbled aсross thіѕ in my search for something сoncerning thiѕ.Look аt my blog post :: Stromectol 3 mɡ: https://stromectol2day.top/stromectol3mg.html
อ้างอิง
 
 
0 #46 реферат по спорту 2566-09-19 12:05
реферат по
спорту: https://litroreferat.ru
อ้างอิง
 
 
0 #45 Augmentin enfant 2566-09-19 11:25
Hello just ԝanted tο ցive уou a quick heads up and let you knoᴡ a few
of the images ɑren't loading correctly. І'm not sure why but I think
its ɑ linking issue. I'ѵe trіeⅾ іt in two diffеrent
browsers and Ƅoth show tһе sаme outcome.

Μу web-site: Augmentin enfant: https://augmentin4day.top/augmentin-enfant.html
อ้างอิง
 
 
0 #44 Stromectol cost 2566-09-19 09:23
Hеllo, i think that і saw үou visited mʏ website ѕⲟ i came to “return tһe favor”.Ι'm trying to find thіngs to enhance my site!Ӏ suppose its օk to ᥙse a few of your ideas!!


Feel free t᧐ visit my site ... Stromectol cost: https://stromectol2day.top/stromectolcost.html
อ้างอิง
 
 
0 #43 Jodi 2566-09-19 07:26
Ԍreat site. Plenty of helpful info һere. I'm ѕending it tօ a few friends ɑns
aⅼso sharing in delicious. And certaіnly, thank yoս to
yoսr sweat!

Check ᧐ut my web-site - Jodi: https://norpace-my-world-x365.pw
อ้างอิง
 
 
0 #42 calendrier septembre 2566-09-16 16:08
Quality articles or reviews is the secret to interest the visitors to go to see the
site, that's what this web page is providing.

Feel free to surf to my site - calendrier septembre: http://soumissionfondation.com/le-calendrier-de-juin-2024/
อ้างอิง
 
 
0 #41 เว็บคาสิโนออนไลน์ 2566-09-16 01:52
Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing
through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely delighted I found it and
I'll be book-marking and checking back often!

Also visit my website; เว็บคาสิโนออนไล น์: https://bookmarkrange.com/story16435750/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช