ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ผู้วิจัย             นางศรัญญา  บุตรวงษ์

ปีที่วิจัย           ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลากและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย

1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  16  เล่ม ๆ  ละ  1  ชั่วโมง  2)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  16  แผน ๆ  ละ  1  ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  จำนวน  30  ข้อ  ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.33-0.70  ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.29-0.75  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  และ3)  แบบวัดความพึงพอใจ  จำนวน  20 ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.29-0.76  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบด้วย  t-test  (Dependent  Sample)

          ผลการวิจัยพบว่า

1.    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ 84.94/83.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

2.    ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

มีค่าเท่ากับ 0.6560  ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  65.60

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนจริง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

          

คอมเมนต์   

 
0 #311 เว็บบทความ 2567-07-19 06:56
It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest
you few interesting things or advice. Perhaps you could write next
articles referring to this article. I desire to read
more things about it!

Here is my blog post - เว็บบทความ: https://www.theverge.com/users/melvietcom
อ้างอิง
 
 
0 #310 เกร็ดความรู้ 2567-07-15 15:06
Hello friends, good article and pleasant urging commented
at this place, I am genuinely enjoying by these.

Here is my homepage: เกร็ดความรู้: https://recordsetter.com/user/lalavnet
อ้างอิง
 
 
0 #309 Daniela 2567-06-12 10:27
You can do that by clicking the "Add" button and afterwards picking "Go into By hand".


Also visit my webpage ... Daniela: https://gsaserlinkbuilding.blogspot.com
อ้างอิง
 
 
0 #308 Gsa ser link list 2567-06-12 10:18
GSA Online Search Engine Ranker is the best remedy for your search engine optimization demands.


Also visit my site - Gsa ser link list: https://www.reddit.com/r/SEOStrategiesHub/comments/1bunt6n/mastering_gsa_ser_a_guide_to_best_practices_for/
อ้างอิง
 
 
0 #307 Gsa ser link list 2567-06-12 01:48
Monetization is normally finished with certified public accountant and/or structure email listings.


Feel free to surf to my web-site; Gsa ser link list: https://medium.com/@traveltoday0082/unlocking-the-full-potential-of-gsa-search-engine-ranker-for-seo-mastery-69fb8e100768
อ้างอิง
 
 
0 #306 Earnestine 2567-06-12 00:21
If you utilize public proxies, you will be squandering the talent of the king of automatic link building software which is prohibited.


Feel free to surf to my site ... Earnestine: https://gsaserlinkbuilding.blogspot.com
อ้างอิง
 
 
0 #305 GSA link 2567-06-11 04:06
With different online forums and screening, I have actually
discovered that 120 seconds is ideal.

My webpage; GSA link: https://medium.com/@traveltoday0082/unlocking-the-full-potential-of-gsa-search-engine-ranker-for-seo-mastery-69fb8e100768
อ้างอิง
 
 
0 #304 Glass insulators 2567-06-03 06:55
A Lynchburg wіth a written іn appropriate N tһat is mint.


Also visit mу web рage ... Glass insulators: https://atavi.com/share/wocskazoyt34
อ้างอิง
 
 
0 #303 promokodbar.ru 2567-04-18 07:08
promokodbar.ru: https://promokodbar.ru
อ้างอิง
 
 
0 #302 promokodbar.ru 2567-04-17 05:12
promokodbar.ru: https://promokodbar.ru
อ้างอิง
 
 
0 #301 promokodbar.ru 2567-04-04 11:35
promokodbar.ru: https://promokodbar.ru
อ้างอิง
 
 
0 #300 เว็บพนัน 2567-03-29 02:31
Excellent, what a website it is! This blog presents helpful information to us, keep it up.
อ้างอิง
 
 
0 #299 เว็บพนันออนไลน์ 2567-03-29 00:51
I am really impressed with your writing talents and also with the structure on your weblog.
Is that this a paid subject or did you modify it your
self? Anyway stay up the excellent quality writing, it is uncommon to peer a great blog like this one today..
อ้างอิง
 
 
0 #298 พนันออนไลน์ 2567-03-26 09:43
We stumbled over here different web page and thought
I should check things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to going over your web page again.
อ้างอิง
 
 
0 #297 ТРЦ 2567-03-16 12:09
ТРЦ: https://safari-nsk.ru
อ้างอิง
 
 
0 #296 ТРЦ 2567-03-13 02:53
ТРЦ: https://safari-nsk.ru
อ้างอิง
 
 
0 #295 خرید بک لینک 2567-02-28 00:09
Thanks for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Glance complicated to far added agreeable from you!
However, how can we communicate?

Check out my blog post - خرید بک لینک: http://buy-backlinks.rozblog.com/
อ้างอิง
 
 
0 #294 خرید بک لینک 2567-02-18 04:29
Hello would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm planning to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Word press/B2evoluti on and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most
blogs and I'm looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!


Take a look at my blog post - خرید بک لینک: http://buy-backlinks.rozblog.com/
อ้างอิง
 
 
0 #293 خرید بک لینک 2567-02-15 14:41
Hey there terrific blog! Does running a blog like this require a large amount of work?
I have very little expertise in coding however I was hoping to start my own blog in the near future.

Anyhow, should you have any ideas or tips for new blog
owners please share. I understand this is off subject however I
simply had to ask. Kudos!

Also visit my web page: خرید
بک لینک: http://buy-backlinks.rozblog.com/
อ้างอิง
 
 
0 #292 خرید بک لینک 2567-02-07 14:07
If you are going for finest contents like I do, just pay a visit this web page daily
for the reason that it gives quality contents, thanks

Here is my web blog - خرید
بک لینک: http://buy-backlinks.rozblog.com/
อ้างอิง
 
 
0 #291 minocycline for sale 2567-02-01 10:45
That is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
Simple but very accurate information… Appreciate your sharing this one.
A must read post!
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช