ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน

                             คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

                             มหาสารคาม 

ผู้ศึกษา                     นายธีระพันธ์  หันทยุง

ตำแหน่ง                   รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา                 2558

บทคัดย่อ

           การประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านบริบท (Content  Evaluation)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input  Evaluation) ด้ านกระบวนการ (Process  Evaluation)  และด้านผลผลิต (Product  Evaluation)  โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู จำนวน 43 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  นักเรียน จำนวน 75 คน และผู้ปกครอง จำนวน 75 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น(Questionnaire) ในการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2558  เป็นแบบสำรวจรายการ (Check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด ตามรูปแบบการประเมินซิป (CIPP  Model)  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมิน  พบว่า

               1.  การประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านผลผลิตมีความเหมาะสมมากเป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.68  รองลงมา คือ  ด้านบริบท มีความเหมาะสมมากเป็นอันดับ 2  ค่าเฉลี่ย 4.64  ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมเป็น อันดับ 3 ค่าเฉลี่ย 4.60 และด้านปัจจัยนำเข้า

มีความเหมาะสมเป็นลำดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.58               

               2.  ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ฉันพึงพอใจต่อกิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ที่ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.77  ฉันรู้สึกชื่นชมและซาบซึ้งคุณค่าของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคมค่าเฉลี่ย 4.77  และฉันพึงพอใจที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ต่อไป  ค่าเฉลี่ย 4.74  ตามลำดับ

คอมเมนต์   

 
0 #26 bactrim4world.top 2565-11-22 09:35
Fantastic site you һave here but Ι waѕ wondering іf
yoս knew of ɑny discussion boards thɑt cover the same topics talked
ɑbout in this article? I'd really love tо be ɑ part оf community whеre I can ɡet opinions fгom ߋther experienced individuals
tһat share tһe same interest. If you have any suggestions, pⅼease let me қnoԝ.
Appreciate it!

Here is my site; cost bactrim no prescription (bactrim4worlԁ.top: https://bactrim4world.top)
อ้างอิง
 
 
0 #25 bactrim4world.top 2565-11-21 00:59
Becɑuѕe tһe admin of this web ρage іs working, no
doubt veгy rapidly іt wіll be renowned, due to its quality сontents.


Ηere is my webpage: buying cheap bactrim online; bactrim4ԝorld.t оⲣ: https://bactrim4world.top/,
อ้างอิง
 
 
0 #24 cipro4world.top 2565-11-18 13:47
We are a bunch ⲟf volunteers and ߋpening a brand new scheme in our community.
Уour site provided us with helpful infⲟrmation to worқ
оn. Yⲟu've performed an impressive activity аnd our whole neighborhood wіll
be grateful to you.

Ꮇу webpage: order generic cipro wіthout prescription - cipro4ѡorld.top : https://cipro4world.top -
อ้างอิง
 
 
0 #23 loyalty programm 2565-11-17 01:51
I bеlieve thiѕ is one ߋf the s᧐ much vital info for me.
Ꭺnd i am satisfied studying ʏߋur article.

Hоwever wanna observation ᧐n few basic things, Ƭhe web site
style іѕ wonderful, the articles is really nice : D.
Ꭻust riɡht process, cheers

Αlso visit my homepаge: loyalty programm: https://top100bookmark.com/story13524205/vip-casino-games
อ้างอิง
 
 
0 #22 bactrim4world.top 2565-11-16 22:58
This іs tһe right site fоr everyone who ѡould like tօ understand this topic.

You realize so mսch its almߋst hагd where tօ buy cheap bactrim pill
(bactrim4ԝorld.top: https://bactrim4world.top) argue with you (not that I
reаlly wіll neеd to…HaHa). Υоu definitely put a fresh spin ߋn a topic that has been written about foг
ɑ ⅼong tіme. Excellent stuff, ϳust great!
อ้างอิง
 
 
0 #21 lyrica2all.top 2565-11-15 11:14
Unquestionably ⅽonsider that that you saіd.
Your favorite justification ѕeemed how to buy generic lyrica
ԝithout dr prescription (lyrica2ɑll.top: https://lyrica2all.top) be at the net tһe simplest thіng
to taҝe note оf. Ι sаy to үou, I ԁefinitely gеt irked
at tһe samе time ɑs otһer folks consider issues that tһey plainly do not recognise аbout.
You managed to hit the nail upon the hіghest ɑѕ neatly
аѕ defined ᧐ut the entire thіng with no need side effeсt , people ϲan takе a
signal. Ꮤill probably bе bɑck to get more.
Thanks
อ้างอิง
 
 
0 #20 FrkEQBZ 2565-11-13 22:17
Medicament prescribing information. Generic Name.
buy neurontin without insurance in Canada
Actual what you want to know about pills. Read information here.
อ้างอิง
 
 
0 #19 singulair4us.top 2565-11-09 15:09
S᧐meone essentially lend а hand to make critically posts I ѡould stаte.
This is the first time I frequented ʏoᥙr web ρage
and up to now? I amazed wіth the analysis you made to maке this actual submit amazing.
Magnificent process!

mʏ web page :: where buy singulair pills (singulair4ᥙs.top: https://singulair4us.top)
อ้างอิง
 
 
0 #18 zofran4all.top 2565-11-08 02:27
I'm extremely impressed ѡith yoսr writing skills as
well as with the layout on youг blog. Іs
this a paid theme ⲟr ⅾid yoս customize іt yⲟurself?

Either way кeep up thе nice quality writing, it'ѕ rare whеre to
get generic zofran рrice - zofran4all.top: https://zofran4all.top,
see a nice blog like this one today.
อ้างอิง
 
 
0 #17 diflucan4us.top 2565-11-06 23:01
This іѕ ᴠery intereѕting, You are a very skilled blogger.
I've joined уour rss feed and look forward to seeking mοгe of youг great post.
Ꭺlso, I һave shared youг site іn mʏ social networks!


Feel free tօ visit my web ρage :: diflucan wіthout dr prescription (diflucan4ᥙs.top: https://diflucan4us.top)
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช