ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน

                             คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

                             มหาสารคาม 

ผู้ศึกษา                     นายธีระพันธ์  หันทยุง

ตำแหน่ง                   รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา                 2558

บทคัดย่อ

           การประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านบริบท (Content  Evaluation)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input  Evaluation) ด้ านกระบวนการ (Process  Evaluation)  และด้านผลผลิต (Product  Evaluation)  โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครู จำนวน 43 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  นักเรียน จำนวน 75 คน และผู้ปกครอง จำนวน 75 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น(Questionnaire) ในการดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2558  เป็นแบบสำรวจรายการ (Check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด ตามรูปแบบการประเมินซิป (CIPP  Model)  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมิน  พบว่า

               1.  การประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านผลผลิตมีความเหมาะสมมากเป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.68  รองลงมา คือ  ด้านบริบท มีความเหมาะสมมากเป็นอันดับ 2  ค่าเฉลี่ย 4.64  ด้านกระบวนการ มีความเหมาะสมเป็น อันดับ 3 ค่าเฉลี่ย 4.60 และด้านปัจจัยนำเข้า

มีความเหมาะสมเป็นลำดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ย 4.58               

               2.  ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ฉันพึงพอใจต่อกิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ที่ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.77  ฉันรู้สึกชื่นชมและซาบซึ้งคุณค่าของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคมค่าเฉลี่ย 4.77  และฉันพึงพอใจที่จะให้มีการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ต่อไป  ค่าเฉลี่ย 4.74  ตามลำดับ

คอมเมนต์   

 
0 #40 Teen Vogue 2567-04-19 13:52
I also get Primal Kitchen Avocado Mayo as a free gift.
อ้างอิง
 
 
0 #39 5 2567-04-12 23:34
They are as many straight girls as boys in this site.
อ้างอิง
 
 
0 #38 buy RX 2567-02-29 15:48
Taking these medicines with Viagra/Sildenaf il could seriously affect your blood pressure.
However, it is becoming easier everyday since it is possible to buy
Wellbutrin online along with other anti-smoking medicines.
อ้างอิง
 
 
0 #37 xHamster 2567-02-26 09:49
It is a typically busy day in the Rafaat household.
อ้างอิง
 
 
0 #36 xHamster 2567-02-23 04:27
Hot and Sexy Asian, Ebony, Latino girls available.
อ้างอิง
 
 
0 #35 Amateur Porn Pics 2566-12-01 13:45
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted too say that I have truly enjoyed sutfing aound your
blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Feel free to visit my web blog ... Amateur
Porn Pics: https://bit.ly/Amateur-Porn-Pics
อ้างอิง
 
 
0 #34 PornPics 2566-12-01 01:20
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished too say that I have truly enjoyed surfing around your blog
posts. After all I will be subscribing to your feed
and I hope you write again very soon!

My blog post ... PornPics: https://bit.ly/porn-pics
อ้างอิง
 
 
0 #33 damplips 2566-11-30 15:24
The step-by-step approach is helpful, especially
for those new to naked
girlfriend: https://bit.ly/agirlnaked.
อ้างอิง
 
 
0 #32 lesbians damplips 2566-11-29 17:09
Your post prompts readers to reflect on their own experiences with damplips naked
girls: https://bit.ly/damplips_. Thought-provoki ng!
อ้างอิง
 
 
0 #31 lesbians damplips 2566-11-29 10:59
The relevance oof your insights to the ever-evolving landscape of damplips
lesbian: https://bit.ly/damplips_ is evident throughout your post.
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช