ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้

                                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย                        นางสาวพัชรี บุญค้ำ

ปีที่วิจัย                     2557

สถานศึกษา             โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

บทคัดย่อ

                   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ CIPPA เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีโอกาสได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และมีการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 31 คน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชนิด คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ .31 – .78 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ .288 – .706 และ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .942 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .230 - .752 และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ เท่ากับ .891 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ค่าประสิทธิภาพ สูตร t - test dependent ค่าดัชนีประสิทธิผล

                ผลการการวิจัยปรากฏดังนี้

                         1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ 85.73/84.95

                         2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่า เท่ากับ 0.6875

                         3. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                         4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

                โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงควรส่งเสริมให้ครูนำรูปแบบการสอนแบบ CIPPA ไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คอมเมนต์   

 
0 #11 proposal writing 2566-04-22 04:41
Good info. Lucky me I recently found your blog by chance
(stumbleupon). I've book marked it for later!
อ้างอิง
 
 
0 #10 NathanNut 2566-04-13 11:28
You definitely made the point!
cheapest essay writer write my college essay for me i forgot to do my essay
อ้างอิง
 
 
0 #9 Scottselve 2566-04-13 06:53
Information effectively utilized!!
colorado online casino casino in online online gambling casino
อ้างอิง
 
 
0 #8 essays writers 2566-04-13 02:39
magnificent issues altogether, you simply
won a emblem new reader. What could you recommend in regards to your post that you made some days in the past?
Any certain?
อ้างอิง
 
 
0 #7 ErnestRak 2566-04-13 00:34
Tips well regarded..
buy an essay pay for essay cheap
อ้างอิง
 
 
0 #6 HectorFeelm 2566-04-12 13:30
Thanks a lot. Lots of info.
cheap professional essay writers personal essay writer write essay for me
อ้างอิง
 
 
0 #5 NathanNut 2566-04-11 20:20
You mentioned that really well!
cheap essay writers online write this essay for me do essay for me
อ้างอิง
 
 
0 #4 HectorFeelm 2566-04-11 09:38
Lovely write ups, Thanks.
easy essay writer who can write a cover letter for me free essay writer program
อ้างอิง
 
 
0 #3 Scottselve 2566-04-10 02:02
Amazing a lot of great knowledge.
wow online casino empire casino online login online casino wv
อ้างอิง
 
 
0 #2 Harryped 2566-04-05 06:00
Good facts. Thank you!
essay writing websites writing a compare and contrast essay about presentation of ideas writing an opinion essay mental health writing service
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช