ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                     นางทองสุก   เลิกนอก

ปีที่ทำวิจัย             พ.ศ. 2556

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบวิจัย และพัฒนา (Research and Development :        R & D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนในการวิจัย และพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการ 2) การพัฒนา และหาคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 3) การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น และ 4)การประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบประเมินหลักสูตรท้องถิ่น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมีระดับความเหมาะสม 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ได้หลักสูตรท้องถิ่น ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชาเพิ่มเติม รวมจำนวน 3 หน่วย

การเรียนรู้ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนรวม 16 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

2. ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนทุกคนให้ความสนใจในหลักสูตรท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ตุ๊กตาประดิษฐ์จากรังไหม แจกันประดิษฐ์จากรังไหม ยกเว้น กิจกรรมเครื่องประดับตกแต่งประดิษฐ์จากรังไหม นักเรียนหญิงทุกคนสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม ส่วนนักเรียนชายมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สนใจ ในด้านกิจกรรมที่เป็นการบรรยายนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ได้แก่ ที่มาของไหม ค้นคว้าเรื่องไหม กิจกรรมการจัดนิทรรศการ นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานภายในกลุ่ม

ดีมาก

3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง

ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทลโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย (m = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผังมโนทัศน์มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (m = 4.80) พันธกิจและสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (m = 4.60)   และการวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้รายภาคมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย (m = 4.40

คอมเมนต์   

 
0 #6 Connie 2564-02-05 10:12
I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of
clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I've included you
guys to my personal blogroll.
อ้างอิง
 
 
0 #5 Nora 2563-10-12 20:33
Thanks for finally talking about >โรงเรียนนาข่าว ิทยาคม อบจ.มหาสารคาม
อ้างอิง
 
 
0 #4 fun88 ทางเข้า 2563-09-28 03:03
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time
a comment is added I get four emails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!
อ้างอิง
 
 
0 #3 Wallace 2563-09-13 05:04
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search
Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for
some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
If you know of any please share. Appreciate it!
อ้างอิง
 
 
0 #2 wedding 2558-11-14 19:05
What's up, constantly i used to check website posts here in the early hours in the daylight,
because i enjoy to gain knowledge of more and more.
อ้างอิง
 
 
0 #1 ทองสุก เลิกนอก 2558-01-30 23:09
:lol:
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช