ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                     นางทองสุก   เลิกนอก

ปีที่ทำวิจัย             พ.ศ. 2556

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบวิจัย และพัฒนา (Research and Development :        R & D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนในการวิจัย และพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการ 2) การพัฒนา และหาคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 3) การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น และ 4)การประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบประเมินหลักสูตรท้องถิ่น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมีระดับความเหมาะสม 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ได้หลักสูตรท้องถิ่น ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายวิชาเพิ่มเติม รวมจำนวน 3 หน่วย

การเรียนรู้ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียนรวม 16 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

2. ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ถิ่นสวยด้วยไหม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนทุกคนให้ความสนใจในหลักสูตรท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่นักเรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ตุ๊กตาประดิษฐ์จากรังไหม แจกันประดิษฐ์จากรังไหม ยกเว้น กิจกรรมเครื่องประดับตกแต่งประดิษฐ์จากรังไหม นักเรียนหญิงทุกคนสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม ส่วนนักเรียนชายมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สนใจ ในด้านกิจกรรมที่เป็นการบรรยายนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ได้แก่ ที่มาของไหม ค้นคว้าเรื่องไหม กิจกรรมการจัดนิทรรศการ นักเรียนทุกคนกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานภายในกลุ่ม

ดีมาก

3. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง

ถิ่นสวยด้วยไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทลโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย (m = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผังมโนทัศน์มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (m = 4.80) พันธกิจและสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (m = 4.60)   และการวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้รายภาคมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย (m = 4.40

คอมเมนต์   

 
0 #3 pbn links 2566-10-09 20:06
Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's webpage link on your page at suitable place and
other person will also do similar in support of you.
อ้างอิง
 
 
0 #2 spongebob fun lyrics 2566-09-05 19:02
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures
on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if
it's the blog. Any suggestions would be
greatly appreciated.
อ้างอิง
 
 
0 #1 ErnastRak 2566-08-01 21:59
Thank you! Plenty of postings.
essay paper writing services academic essay writing service writing essays online
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช