botba
นางบุษบา  แก้วตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประวัติ ประวัติ ประวัติ ประวัติ
นางทองสุก เลิกนอก
ครูเชี่ยวชาญ
นายปรัชญา บุตรวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุข ภูมิเขตร์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลพร ภูมิเขตร์
ครูชำนาญการ
 
 
 
 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช