botba
นางบุษบา  แก้วตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่สาระการงานอาชีพ
ประวัติ ประวัติ ประวัติ
นางทองสุก เลิกนอก
ครูเชี่ยวชาญ
 
นายสุข ภูมิเขตร์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลพร ภูมิเขตร์
ครูชำนาญการ
 
 
 
 
 

คอมเมนต์   

 
0 #1 Exhiree 2566-12-12 15:08
finasteride prescription A Third of Older Patients Take Medications That Interfere With Necessary Thyroid Testing
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช