titi.jpg
 
 

นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
                            varonee.jpg อ่านประวัติ   อ่านประวัติ
นางวารุณี หอมหวล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ มะธิปิไข

ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวดรุณี  คามะปะใน

ครูเชี่ยวชาญ 
นายอานนท์ ตาลจรัส
ครูชำนาญการ
ปรชญา 62 vasana.jpg   อ่านประวัติ

 นายปรัชญ่  บุตรวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา ไวจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวประนอม พุฒศรี
ครูชำนาญการ