สถิติการศึกษาค่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อบิดา-มารดา

บ้าน

สถาบันที่ได้

1

นายธนาคาร ภักดีแก้ว  

นายยงยุทธ ภักดีแก้ว

นางไพบูลย์ ภักดีแก้ว

หนองคลอง

.ราชภัฏร้อยเอ็ด ครุศาสตร์   ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครุศาสตร์บัณฑิต

2

.ส.พัชรี   อัปมาตา  

นายรัตน์ อัปมาตา

นางฮู่ สุตนา

หนองขี

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ เคมี

3

.ส.ตวงรัตน์ อัปมะเย

นายสัมพันธ์ อัปมะเย

นางบุญสนอง ปันตา

นาข่า

.ราชภัฏร้อยเอ็ด

ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

.สุรนารี คณะสาธารณสุขศาสตร์

4

.ส.นภัสสร ละครศรี

นายสง่า ละครศรี

นางเมย ลครศรี

นาเสียว

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5

.ส.วราภรณ์ ภูวงค์

นายอุทัย ภูวงค์

นางมณีนาถ ภูวงค์

วังจาน

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

6

.ส.วรินยุพา สีสิ่ว

.ต.วิโรจน์ สีสิ่ว

นางนิพา   สีสิ่ว

ดอนแดง

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

ครุศาสตร์ ปฐมวัย

7

.ส.วรินรำไพ สีสิ่ว

.ต.วิโรจน์ สีสิ่ว

นางนิพา   สีสิ่ว

ดอนแดง

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

ครุศาสตร์ ศิลปะ

8

.ส.กาญจนา แสนวันดี

นายสมหมาย แสนวันดี

นางจังกร แสนวันดี

นาเมือง

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

ครุศาสตร์ ปฐมวัย

9

.ส.พิมพ์วิมล คำบุดดี  

นายวรพล คำบุดดี

นางอนัญญา วังทอง

วังจาน

มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

สาธารณสุข

10

นายมนตรี ประริตะวา

นายทวี ประริตะวา

นางลำไพร ประริตะวา

หนองแต้

มมส.(เด็กดีมีที่เรียน)

ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์

11

.ส.นภัสสร ละครศรี

นายสง่า ละครศรี

นางเมย ลครศรี

นาเสียว

มมส.(เด็กดีมีที่เรียน) สาขาบัญชี

.ราชภัฏร้อยเอ็ดสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

.สุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

12

.ส.พัชรี   อัปมาตา  

นายรัตน์ อัปมาตา

นางฮู่   สุตนา

หนองขี

มมส.(เด็กดีมีที่เรียน)

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอาหาร

.หอการค้า   เทคโนโลยีอาหาร

13

.ส.วิภาวี จิตไธสงค์

นายศักดิ์ จิตไธสงค์

นางจำปา จิตไธสงค์

วังเหนือ

.ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์

14

.ส.รัตนาภรณ์ แก้วมี

นายสนอง แก้วมี

นางหนูจีน แก้วมี

เวียงชัย

.ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์

15

.ส.ปรียาภัทร โครตบรรเทา

นายบุญโฮม โครตบรรเทา

นางถนอม โครตบรรเทา

โคกเต่า

.ปทุมธานี พยาบาลศาสตร์

16

.ส.สุกัญญา วันเว

นายสนอง วันเว

นางสาวกิ่งแก้ว มูลต้น

ดอนมันน้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(วิทยาเขตหนองคาย)

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวการคอม

17

.ส.ไพลิน เลียงผา

นายชัยพร เลียงผา

นางละมัย เลียงผา

นาเมือง

.หอการค้า สาขาเศรฐศาสตร์

ทุนเรียนฟรี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ ปัญญาภิวัฒน์

18

.ส.นิภาภรณ์ บุญคำ

นายสาคร บุญคำ

นางสุดเสงี่ยม บุญคำ

น้ำเกลี้ยง

.หอการค้า   สาขาบัญชี

19

นายวธัญญธนาวรรธน์   บุญดี  

นายวุฒิชัย บุญดี

นางชะฏา บุญดี

เวียงชัย

.หอการค้า   สาขาวิศวกรรมศาสตร์

.สุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

20

นายธีระ ช่างบุ    

นายวีรวัฒน์ ช่างบุ

นางเข็มทอง ช่างบุ

หัวสระ

.หอการค้า   สาขานิติศาสตร์

.สุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

21

.ส.พรรนิภา แน่นดี        

นายสมพร แน่นดี

นางสุมาลี ทัดไพร

ดงยาง

.หัวเฉียว สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย

.สุรนารี คณะสาธารณสุขศาสตร์

22

นายวสันต์   วรรณะปะเก

นายยอดยิ่ง วรรณะปะเก

นางสาวบุญธรรม ทองแจ่ม

ดงใหญ่

.สุรนารี   คณะศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

23

นายวรวัช อรรคนันท์

นายสุบรรณ อรรคนันท์

นางเพ็ญศรี มะธิมะตู่

เวียงชัย

.สุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

24

นายนิมิต วังคำเชื้อ

นายอุดม วังคำเชื้อ

นางทองสุข วังคำเชื้อ

นาข่า

.สุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์

25

นายภควัตร   แก้วงาม

นาย

นางสุดใจ แก้วงาม

เวียงชัย

.สุรนารี   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

26

.ส.พิมชนก หอมหวล

นางวารุณี หอมหวล

ดงใหญ่

.สุรนารี คณะสาธารณสุขศาสตร์

.ราชภัฏสวนดุสิต ธุรกิจการบิน

.หัวเฉียว สาขาภาษาอังกฤษภาษาจีนหลักสูตรนานาชาติ

.อุบลราชธานี วิทยาลัยการแพทย์และสาธารณสุข สาขา อนามัยชุมชน

27

นายพูลเพชร ประนัดทา

นายสุพจน์ ประนัดทา

นางปัดชา ประนัดทา

วังจาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ศิลปะศาสตร์บัณฑิต

28

นายสัตยา บุตรเพ็ญ

นายอุพิศ บุตรเพ็ญ

นางสิม บุตรเพ็ญ

เปลือย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์บัณฑิต

29

นายณัฐพล ปะโพทะกัง

นายไกรราช ปะโพทะกัง

นาง

หัวนาคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศิลปะศาสตร์บัณฑิต

30

.ส.พนิดา   สิงหะนาม

นายเกียตติศักดิ์ สิงหะนาม

นางดวงพร วิเศษ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนิติศาสตร์บัณฑิต

31

นายนพกร ศรียันต์

นาย

นาง

หนองคลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

32

.ส.นิตยา สิงหาราโท

นายอภินันท์ สิงหาราโท

นางมลิวัลย์ สิงหาราโท

นาเมือง

มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขาครูปฐมวัย

33

นายชัชรินทร์ ประเมศรี

นายชูชาติ ประเมศรี

นางราตรี มูลมั่น

ดอนแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์

สาขาการจัดการสุขภาพและชุมชน

34

.ส.บุษบา ทองหลง

นายสัมพันธุ์ ทองหลง

นางบุญเฮียง สุตตะนา

หนองขี

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์

สาขาการจัดการสุขภาพและชุมชน

35

.ส.รวีนิภา ขาวสุข

นายโต๊ะ ขาวสุข

นางทัศนีย์ แป้นสุขา

หนองแต้

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์

สาขาการจัดการสุขภาพและชุมชน

36

.ส.ศิริพร กุคำ

 

หัวนาคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์

สาขาบัญชี

37

.ส.นัฐกาญจน์ คุ้มวงษา

นายทอง คุ้มวงษา

นางบัวบาน คุ้มวงษา

หนองแต้

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พยาบาลศาสตร์

38

.ส.จิราพร สิงหาราโท

นายอภิชัย สิงหาราโท

นางบัวผัน แก้ววันนา

นาเมือง

มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขาครูปฐมวัย

39

นายสุรัตน์ บุญเอิบ

นายทวี บุญเอิบ

นางบังอร บุญเอิบ

ดงยาง

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สาขาติดตั้งและบำรุงรักษา

40

นายอนุวัฒน์ ตะโครต

นายภานุวัฒน์ ตะโครต

นางวิไลลักษ์ ตะโครต

นาเมือง

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สาขาเทคโนโลยีการผลิต(แม่พิมพ์พลาสติก)

41

.ส.สุพรรษา ดวงศรี

นายทองอุย ดวงศรี

นางวรรศรี ดวงศรี

หนองเรือ

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ