18-20 กรกฎาคม 2557 ค่ายพัฒนานักเรียนสู่ภาวะความเป้นผู้นำ ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม