วันที่  30  เมษายน  2557  ประชุมครู   เวลา 9.00 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม