Up

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วีรชาติ คำปาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพันธะเคมี
นางอรวรรณ ปะเกาทัน : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง
นางอรวรรณ ปะเกาทัน : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง
นางอรวรรณ ปะเกาทัน : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง
 
 
Powered by Phoca Download