23  พฤศจิกายน  2555 โครงการจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อชุมชน โดยโรงเรียนนาข่าวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการ ชัยยนต์  ผือโยพร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว จำนวน 15  หมู่บ้าน ใน ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองเรือ  ตำบลนาข่าตำบลหวาย ซึ่งโรงเรียนได้ประสานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสำรวจความต้องการของชุมชนและนักเรียนเพื่อไปร่วมกิจกรรม ทั้ง 15 หมู่บ้าน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการทำจิตสาธารณะและสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยได้เป็นอย่างดี

  ภาพกิจกรรม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช