วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส) ได้มอบเงินสนับสนุน ให้กับโรงเรียนวิทยาคม ตามโครงการ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ E-learning โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็น เป็นผู้มอบทุน