ผลการสอบแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม  โรงเรียนนาข่าวิทยาคมได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 คน เพื่อแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ระดับ  ม  2  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เด็กหญิงพิชญา   บุตรวงษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เด็กหญิงประภาวรินทร์  โคตรบรรเทา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา  เด็กหญิงจินตนา  ประกอบสำเนียง
ระดับ ม  5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นายจักรพันธ์  พุฒศรี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  นางสาวเพชรรัตน์    ขำพิมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   นายภู่กัน  สายงาม