wet 

การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๓๕ เวสสุวัณเกมส์
กีฬาหมากรุก หมากฮอส
๑.น.ส.กิตติยา แหลมจันทึก เหรียญทอง กีฬา หมากรุกไทย รุ่นอายุ ๑๖ ปี หญิง
๒.น.ส.ฐิติภรณ์ ไชยสมทิพย์ เหรียญทองแดง หมากรุกไทย ๑๘ ปี หญิง
๓.น.ส.ปิยวรรณ มิเล เหรียญทองแดง หมากฮอสไทย ๑๖ ปี หญิง
๔.ด.ช.ปรัชญา แสนแก้ว เหรียญทองแดง หมากฮอสไทย ๑๔ ปี ชาย
ผู้ฝึกสอน 
๑.นายไพริน วาปีโกมล
๒.นางพรทวี สุวรรณมิตร
๓.นางยุพิน ญาตินิยม
๔.นางอรวรรณ ประเกาทัน

กรีฑา
๑.น.ส.เบญญาภา วังคำเชื้อ เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก ๑๘ ปีหญิง
๒.น.ส.พัชราภา หงษ์ลอยลม เหรียญทองแดง เขย่งก้าวกระโดด ๑๖ ปีหญิง
๓.นายณรงค์ฤทธิ์ ขอดรัมย์ เหรียญเงิน วิ่ง ๔x๑๐๐ ๑๖ ปี ชาย
และรางวัลเหรียญทองแดง เขย่งก้าวกระโดด ๑๖ ปีชาย
๔.นายอลงกรณ์ นามมณี เหรียญเงิน วิ่ง ๔x๑๐๐ ๑๖ ปี ชาย
๕.นายชลชาติ บุญเฮียง เหรียญเงิน วิ่ง ๔x๑๐๐ ๑๖ ปี ชาย
ผู้ฝึกสอน
๑.นายกมล ชุบสุวรรณ
๒.ว่าที่ รต.ประเสริฐ มะธิปิไข
๓.นายวีระชาติ คำปาน
๔.นางนิภา ปะมา
๕.นายสุรพงษ์ สารกาล