กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับที่

กิจกรรม

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

10

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับประเทศ

รร.ริเวอร์ไซน์  บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

1

โครงงาน  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศ  อันดับ 1

2

หนังสือเล่มเล็ก  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศ อันดับ

3

หนังสือเล่มเล็ก  ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศ อันดับ

4

อ่านทำนองเสนาะ  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

5

คัดลายมือ  ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

6

ตอบปัญหาวิชาการ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศ  อันดับ 1

7

ตอบปัญหาวิชาการ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

 

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับจังหวัด

อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม

ชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับที่

กิจกรรม

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

1

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับประเทศ

รร.ริเวอร์ไซน์  บางพลัด กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วม

2

การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.ปลาย

ระดับภาค

จังหวัดชัยภูมิ

เข้าร่วม (ลำดับที่ 6)

3

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

4

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ

5

การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์

ระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าร่วม

6

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าร่วม

7

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าร่วม

8

การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

9

การแข่งขันหุ่นยนต์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

10

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ POPBOT  XT

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

ชนะเลิศ

11

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1

12

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2

13

เรียงความวิทยาศาสตร์  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1

14

วาดภาพวิทยาศาสตร์  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

ชนะเลิศ

15

วาดภาพวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1

16

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

ชนะเลิศ

17

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

ชนะเลิศ

18

จรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

ชนะเลิศ

19

Science Show

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

ชนะเลิศ

20

ชุดรีไซเคิล

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2

21

กล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

ร.ร.นาข่าวิทยาคมวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ลำดับที่

กิจกรรม

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

1

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ระดับภาค

จ.ชัยภูมิ

ระดับเหรียญทอง

2

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

3

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 2

4

180 IQ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

5

180 IQ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ลำดับที่ 4

6

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

7

ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ลำดับที่ 4

8

ซูดูกุ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

9

ซูดูกุ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ลำดับที่ 4

10

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

11

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ม.1

ระดับจังหวัด

ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

12

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ม.2

ระดับจังหวัด

ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

13

โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26

รองชนะเลิศอันดับ 1

14

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ลำดับที่

กิจกรรม

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่จัด

หมายเหตุ

1

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ต้น

ระดับภาค

อบจ.ชัยภูมิ

เหรียญทองแดง

2

การแสดงละครภาษาจีนคละชั้น

ระดับภาค

อบจ.ชัยภูมิ

เหรียญทอง

3

ร้องเพลงสากลชาย ม.ต้น

ระดับภาค

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

4

ร้องเพลงสากลหญิง ม.ต้น

ระดับภาค

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

5

นวัตกรรมครู

ระดับภาค

อบจ.ชัยภูมิ

เหรียญทองแดง

6

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

7

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

8

การแสดงละครภาษาจีนคละชั้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

9

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

10

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

11

การแข่งขันครอสเวิร์ด ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

12

การแข่งขันครอสเวิร์ด ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

13

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

14

การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

15

ร้องเพลงสากลชาย ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

เหรียญทอง

16

ร้องเพลงสากลหญิง ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

เหรียญทอง

17

ร้องเพลงสากลหญิง ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

เหรียญทอง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ลำดับที่

กิจกรรม

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

1

ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

ระดับประเทศ

วัดพระธรรมกาย

ลำดับที่ 15 ของประเทศ

2

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับประเทศ

รร.ริเวอร์ไซน์  บางพลัด กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วม

3

ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

ระดับภาค

วัดพระธรรมกาย

ชนะเลิศ

4

ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

ระดับจังหวัด

ร.ร. นาข่าวิทยาคม

ชนะเลิศ

5

เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

6

ตอบปัญหาสังคม ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

7

โครงงานสังคม ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

8

ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

9

ประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ลำดับที่ 4

10

ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

ชนะเลิศ

11

ประกวดแข่งขันกล่าวคำอาราธนา ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 1

12

ตอบปัญหาธรรมะ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

รองชนะเลิศดันดับ 1

13

ตอบปัญหาธรรมะ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

รองชนะเลิศดันดับ 1

14

วาดภาพคุณธรรม ม.ต้น

ระดับจังหวัด

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 1

15

วาดภาพคุณธรรม ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

รองชนะเลิศดันดับ 1

16

ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญเงิน

17

ประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทองแดง

18

คนเก่งท้องถิ่น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

ลำดับที่

กิจกรรม

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

1

โครงงานอาชีพ ม.ปลาย

ระดับภาค

อบจ. มหาสารคาม

เหรียญทอง (อันดับ 4)

2

ตอบปัญหาการงาน ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

3

ตอบปัญหาการงาน ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

4

การจัดสวนถาดแบบแห้ง

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

5

โครงงานอาชีพ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

7

โครงงานอาชีพ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชนะเลิศ

8

โครงงานอาชีพ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

9

โครงงานอาชีพ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

10

แกะสลักผลไม้ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

11

ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

ชมเชย

12

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

13

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ. มหาสารคาม

เหรียญทอง

14

การแข่งขันการสร้างเกสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

15

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

16

การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท  web editor

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญเงิน

17

การแข่งขันการสร้าง webpage ด้วย text editor

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญเงิน

18

การแข่งขันเกมปริศนาสายฟ้าแลบ

ระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ลำดับที่

กิจกรรม

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

1

วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) อายุ 18 ปี

ระดับประเทศ

จ.นนทบุรี

ชนะเลิศ

2

วอลเลย์บอลในร่ม  อายุ 18 ปี

ระดับประเทศ

จ.นนทบุรี

รองชนะเลิศอันดับ 2

3

วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) อายุ 18 ปี

ระดับภาค

จ.ขอนแก่น

ชนะเลิศ

4

กรีฑา (เขย่งก้าวกระโดด) (หญิง) อายุ 18 ปี

ระดับภาค

จ.ขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ 2

5

วอลเลย์บอลในร่ม  อายุ 14, 18 ปี

ระดับภาค

จ.ขอนแก่น

ชนะเลิศ

6

วอลเลย์บอลในร่ม  อายุ 14, 18 ปี

ระดับจังหวัด

ร.ร.เมืองเตาวิทยาคม

ชนะเลิศ

7

วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) อายุ 14, 18 ปี

ระดับจังหวัด

ร.ร.เมืองเตาวิทยาคม

ชนะเลิศ

8

วอลเลย์บอลชายหาด (หญิง) อายุ 14, 18 ปี

ระดับจังหวัด

ร.ร.เมืองเตาวิทยาคม

ชนะเลิศ

9

เซปักตระกร้อ (หญิง) อายุ 14, 18 ปี

ระดับจังหวัด

ร.ร.ท่าขอนยางพิทยาคม

ชนะเลิศ

10

นิทานเล่มเล็ก ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อุทยานการเรียนรู้ มหาสารคาม

รองชนะเลิศดันดับ 2

11

นิทานเล่มเล็ก ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อุทยานการเรียนรู้ มหาสารคาม

รองชนะเลิศดันดับ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ลำดับที่

กิจกรรม

ระดับ

หน่วยงานที่จัด

รางวัลที่ได้รับ

1

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น

ระดับภาค

จ.สุรินทร์

เหรียญทอง

2

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา

ระดับภาค

จ.ชัยภูมิ

เหรียญทอง

3

โครงงานศิลปะ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ลำดับที่ 3

4

โครงงานศิลปะ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ลำดับที่ 3

5

วาดภาพระบายสี ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

6

วาดภาพระบายสี ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ลำดับที่ 3

7

วาดภาพระบายสีในหัวข้อ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

8

วาดภาพระบายสีในหัวข้อ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

9

แกะสลักลายไทย ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

10

แกะสลักลายไทย ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

11

วาดภาพลายเส้น ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

12

วาดภาพลายเส้น ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

รองชนะเลิศอันดับ 1

13

ตอบปัญหาศิลปะ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

14

วาดภาพระบายสี ม.ต้น

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

15

วาดภาพระบายสี ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

เหรียญทอง

16

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

17

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ม.ปลาย

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

18

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา

ระดับจังหวัด

อบจ.มหาสารคาม

ชนะเลิศ

19

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น

ระดับจังหวัด

สพม.เขต 26 ร.ร.สารคามพิทยาคม

ชนะเลิศ

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ  ตามโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา  2558

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คือ เด็กหญิงณัฎฐาพร   อัปมะเย  

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ เด็กหญิงนิลาวรรณ   ศรีวงษา

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ เด็กหญิงณัฐสุดา   แสนแก้ว