ผลงานดีเด่น  2558

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/

หน่วยงานที่ให้

สถานศึกษา

 

- รางวัลระดับทอง โครงการสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 ปีงบประมาณ 2559

- สถานศึกษาดีเด่น ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- จังหวัดกาฬสินธ์

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ผู้บริหารสถานศึกษา

         นายคมณ์  แคนสุข

     

- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- คุรุสภา

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

รองผู้บริหารสถานศึกษา

       นายธีระพันธ์  หันทยุง

- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- คุรุสภา

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

รองผู้บริหารสถานศึกษา

     นายพชรพงศ์  วงศ์คำมา

- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

- ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- คุรุสภา

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ครู (ระบุชื่อ)

นางกัญญา  ภวภูตานนท์

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศ

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางกมล  ชุบสุวรรณ์

-ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

- อบจ.มค.

นายสำลี  เลิกนอก

-ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

- อบจ.มค.

นางทองสุก  เลิกนอก

-ครูดีเด่น

-ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

-รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนโครงงานการงานอาชีพ  ระดับภาค

-สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

-อบจ.มค.

-อบจ.ชัยภูมิ

นายบุญช่วย  ดงเกิดกมลณัฐ์

- ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศ

- อบจ.มค.

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางศรัญญา  บุตรวงษ์

- ครูดีเด่น

- ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

-สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

- อบจ.มค.

นายสุข  ภูมิเขตร์

-ครูสอนดี

- อบจ.มค.

นางวารุณี  หอมหวล

- ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

- ผู้ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.

- อบจ.มค.

นางดารา  นาเมืองรักษ์

- ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

- อบจ.มค.

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/

หน่วยงานที่ให้

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  สิทธิวงษ์

-หนึ่งแสนครูดี

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- คุรุสภา

- อบจ.มค.

นายปรัชญา  บุตรวงษ์

-ครูดีเด่น

- อบจ.มค.

นางสาวมาลีรัตน์ วรรณปะเก

-ครสอนดี ระดับดี

- ครูผู้ฝึกสอนสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.      

- อบจ.มค.

นายไพริน  วาปีโกมล

- ครูผู้สอนดีเด่น

- ครูผู้ฝึกสอนหมากฮอส หมากรุก  ได้รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ครูผู้ฝึกสอนหมากฮอส หมากรุก  ได้รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ

- ผู้ฝึกสอน 180IQ รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.

- อบจ.ขอนแก่น

- กรุงเทพฯ

- อบจ.มค.

ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  มะธิปิไข

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- ครูสอนดี ระดับดี

- อบจ.มค.

- อบจ.มค.

นางนิภา  ปะมา

-ครสอนดี ระดับดี

- อบจ.มค.

นายวีรชาติ  คำปาน

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.

นางยุพิน  ญาตินิยม

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศ

- อบจ.มค.

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางสาววาสนา  ไวจำปา

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.

นางวิไลพร  ภูมิเขตร์

- ครูสอนดี ระดับดี

- อบจ.มค.

นางละออ  มหาพรหม

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- ครูสอนดี ระดับดี

- อบจ.มค.

- อบจ.มค.

นายคมเพชร  โนแก้ว

-ครูดีเด่น

- รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสื่อนวัตกรรมครู ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ครูผู้ฝึกสอนการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ต้น รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ครูผู้ฝึกสอนละครภาษาจีน รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-อบจ.มค.

- อบจ.ชัยภูมิ

- อบจ.ชัยภูมิ

- อบจ.ชัยภูมิ

นางฐิติรัตน์  พรอินทร์

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- หนึ่งแสนครูดี

-อบจ.มค.

- คุรุสภา

นางอุไรวรรณ  บุญศรีทุม

-ครูสอนดี ระดับดี

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/

หน่วยงานที่ให้

นางอรวรรณ  ประเกาทัน

- ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

- ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อบจ.มค.

- อบจ.ชัยภูมิ

นางพรทวี  สุวรรณมิตร

- ครูสอนดี ระดับดีเยี่ยม

- ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อบจ.มค.

- อบจ.ชัยภูมิ

นางสาวภัทรวดี  คำยา

- ครูดีเด่น

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชมเชย ระดับประเทศ

- อบจ.มค.

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางสุพัชฌา  วิลาจันทร์

- หนึ่งแสนครูดี

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- คุรุสภา

- อบจ.มค.

นางยุวะลี  จำปีหอม

- หนึ่งแสนครูดี

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชมเชย ระดัลประเทศ

- อบจ.มค.

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายอานนท์  ตาลจรัส

- ครูสอนดี ระดับดี

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.

นายเกียรติศักดิ์  วันล้วน

- ครูสอนดี ระดับดี

- อบจ.มค.

นายรังสรรค์ อัปมาเก

- ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง  รุ่นอายุ 14,16,18 ปี

- ผู้ฝึกสอนกรีฑา อายุ 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการเขย่งก้าวกระโดด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อบจ.มค.

- อบจ.ขอนแก่น

นายธนัชนนทคำจันทร์

- ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปัคตะกร้อหญิง  รุ่นอายุ 14,16,18 ปี

- ผู้ฝึกสอนกรีฑา อายุ 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการเขย่งก้าวกระโดด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ผู้ฝึกสอนกรีฑา อายุ 18 ปี รายการเขย่งก้าวกระโดด เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

- อบจ.มค.

- อบจ.ขอนแก่น

- อปท.

นางสาวประนอม  พุฒศรี

- ผู้ฝึกสอนคนเก่งท้องถิ่น ได้รางวัลชนะเลิศ

- อบจ.มค.

นางสาวสาวิตรี  เนื่องมหา

-ครูสอนดี

-ครูดีเด่น

-สสค.

-อบจ.มค.

นางสุพรรณี  โพธิ์ไพร

-ครูดีเด่น

-อบจ.มค.

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/

หน่วยงานที่ให้

นายเศกสรรค์  ต่างใจเย็น

- ครูผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด อายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

- ครูผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับประเทศ

- อปท.

นายยงยุทธ  สรรพสอน

-ครูผู้ฝึกสอนโครงงานศิลปะม.ปลาย

-ครูผู้ฝึกสอนวาดภาพระบายสี ม.ปลาย

- อบจ.ชัยภูมิ

นายก้องเกียรติ  ใจเย็น

- ครูผู้ฝึกสอนการประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ครูผู้ฝึกสอนการประกวดนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รางวัลระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- อบจ.ชัยภูมิ

- จ. สุรินทร์