ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หลักสูตร

สาขา

มหาวิทยาลัย

1

นางสาวนัทริกา  จันทะค่อม

พยาบาลศาสตร์

พยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

2

นางสาวรัชนีกร  ก้องเสียง

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

การสอนภาษาจีน

แม่ฟ้าหลวง

3

นางสาวศรุตา  อัปมะเถ

พยาบาลศาสตร์

พยาบาล

รังสิต

4

นางสาวอารียา  พันเสมอ

คุรุศาสตร์

ชีววิทยา

ราชภัฏมหาสารคาม

5

นางสาวกชกร  มาตา

บัญชีและการจัดการ

บัญชีและการจัดการ

มหาสารคาม

6

นางสาวอุษา  มีหา

คอมพิวเตอร์ธุระกิจ

คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยอาชีวะมหาสารคาม

7

นางสาวรัชนีกร  นามรัง

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรม

เทคโนโลยีสุรนารี

8

นางสาววารุณี  ศรีวงษา

นิติศาสตร์บัณฑิต

นิติศาสตร์

มหาสารคาม

9

นางสาวอุราลัย  สุดตา

บัญชีและวิทยาการจัดการ

การบัญชี

ราชภัฏมหาสารคาม

10

นางสาวนุชรี กันหา

บัญชีการจัดการบริหารธุระกิจ

การบัญชี

กรุงเทพธนบุรี

11

นางสาวรัตนาพร  อังคะคำมูล

พยาบาลศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

การเมืองการปกครอง

พยาบาล

วิศวกรรม

การเมืองการปกครอง

ปทุมธานี

เทคโนโลยีสุรนารี

มหาสารคาม

12

นางสาวณัฐรินีย์  ไมล์หรือ

บัญชีบัณฑิต

บัญชี

ราชภัฏเชียงราย

13

นางสาวนารีรัตน์ กรวยทอง

พยาบาลศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มหาสารคาม

14

นางสาวอังษณา  วะเกิดเป้ง

พยาบาลศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มหาสารคาม

15

นางสาวชนกกานต์ ดาดี

บัญชี

บัญชี

อาชีวศึกษามหาสาคาม

16

นางสาวธาริดา บุญโพธิ์

ยานยนต์

ยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิค

17

นางสาวแสงจันทร์  นาแก้ว

นิติศาสตร์

การจัดการกีฬา

สาธารณสุขศาสตร์

นิติศาสตร์

การจัดการกีฬา

สาธารณสุข

มหาสารคาม

ราชภัฏมหาสารคาม

เทคโนโลยีสุรนารี

18

นางสาวมลฤดี  เสาสิม

การบัญชีและการจัดการ

การตลาด

มหาสารคาม

19

นางสาวกาญจนา  คุตรสุตร

การบัญชีและการจัดการ

การบริหารการเงิน

มหาสารคาม

20

นางสาวพัชรินทร์  พุฒศรี

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(เวียดนาม)

มหาสารคาม

21

นางสาวยุพิน ปุรุแสน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ฟิสิกส์

ราชภัฏมหาสารคาม

22

นางสาวปิยาภรณ์ บุตรวงษ์

ครุศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ราชภัฏมหาสารคาม

23

นางสาว อวิษา     บุญเฮียง

วิทยาการจัดการบัญชี

บัญชี

ราชภัฏมหาสารคาม

24

นางสาวธัญธิดา  ปะมะโน

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรม

เทคโนโลยีสุรนารี

25

นายอภิวัฒน์  ประริตะวา

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรม

เทคโนโลยีสุรนารี

26

นส.จินตนา  ประเสริฐแก้ว

วิทยาศาสตร์

จุลชีวะ

วิทยาเขตหนองคาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27

นายสมปอง  ฤทธิทาโย

มนุษศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ราชภัฏมหาสารคาม