สถิติการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ที่

ชื่อ-สกุล

สถาบันที่ได้

1

นายจักรวรรดิ หล้าเพชร      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปศาสตร์และการจัดการสาขา ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ

2

นายวรวุฒิ สุวรรณเหลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

3

นายเนตรณริน ผลประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปะศาสตร์และการจัดการสาขา การจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รัฐประศาสนศาสตร์(แขนงวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4

นางสาวขวัญฤดี ประเมาศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปะศาสตร์และการจัดการสาขา การตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี

5

นางสาววิฑิตยา   สิงหาราโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปะศาสตร์และการจัดการสาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์(แขนงวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี

6

นางสาวนิชกานต์ มีหา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

คณะศิลปะศาสตร์และการจัดการ สาขา การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7

นางสาวสุกัญญา คำจันทร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะรัฐศาสตร์

8

นางสาวอมรรัตน์ อัปมะเย  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเทคนิคการสัตว์แพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

9

นางสาวกฤษณา เภาศรี      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีวะ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

10

นางสาววิราพร นามสอน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์

11

นางสาวธีรตา สุวขา          

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา ชีววิทยา

12

นางสาวณัฐนิชา ทุมดี      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเทคนิคการสัตว์แพทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

13

นางสาวโปรดปราณ ปะหุปะเม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

14

นางสาวอรุสรา อัปมะให

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ

15

นางสาวชญานาฐ์ นาเมืองรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา ชีววิทยา

16

นางสาวอรุณวดี สารากาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

17

นางสาวกนกทิพย์ แก้วสียา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

18

นางสาวนฤมล คุมธง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขชุมชน

19

นางสาวแพรวนภา ปัตเถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ

20

นายสุรพงษ์แก้ววรรณา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21

นางสาวนิศารัตน์ มูลต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

22

นางสาวปาณิตา บุปผา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ สาขา การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัญชี

23

นางสาวภัษฏาพร สุทธิสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ สาขา การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะการจัดการ ปวส.การบัญชี

24

นางสาวจิรวดี สายงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์(แขนงการประชาสัมพันธ์

25

นางสาวเมษา มะธิตะโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์(แขนงการประชาสัมพันธ์

26

นางสาวดารา คลองรุ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะนิติศาสตร์

27

นางสาวนันท์นภัส กุลนรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะนิติศาสตร์

28

นางสาวนุชรี บุญโพธิ์       

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะนิติศาสตร์

29

นางสาวศิริลักษณ์ แคนอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์(แขนงวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น)

30

นางสาวเปรมณิกา เมืองศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์(แขนงวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น)

31

นางสาวบุษบา ปัตเถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์บัณฑิตบรรณารักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา การตลาด

32

นางสาวพัชรินทร์ปัตตาโน               

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะครุศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

33

นางสาวนีรนุช หามาจ้ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์

34

นางสาวศิริลักษณ์ เสมามิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต การโรงแรมและการท่องเที่ยว

35

นางสาวสุกัญญา คำจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการบัญชีบัณฑิต การบัญชี

36

นายเกริกพล บุญพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการบัญชีบัณฑิต การบัญชี

37

นายแมนชัย อัปมะทัง    

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

38

นายสกล บ่าพิมาย

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

39

นายวัฒชิระ มีวิธี

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

40

นายศิวโชค ครองสาดี    

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

41

นางสาวเจนจิรา สุริโย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

42

นางสาวจิตติญาพร ประจิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

43

นายศราวุธ อัปมะเทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม

44

นายมงคล บ่าพิมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม

45

นางสาวกาญจนา ประเสริฐแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

46

นางสาวรัตนา ชนะสีมา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

47

นางสาวจีระนันท์ แก้วงาม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (ม.เครือข่ายขอนแก่น)

สาขาวิชาภาษาจีน

48

นางสาวสุกัญญา อินธิแสง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี พยาบาลศาสตร์