สถิติการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา  2554

ที่

 

ชื่อ-สกุล

 

ห้อง

 

ชื่อสถาบัน

 

คณะ

1

นายนปกรณ์    พุฒศรี        

6/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมศาสตร์

2

นายเล็ก        โสเก             

6/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมศาสตร์

3

นายจิราวุฒิ    บุญคำ

6/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิศวกรรมศาสตร์

4

นางสาวนันทิชา    สินคำกอง

6/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาธารณสุขศาสตร์

5

นางสาวภาวิณี    สีสิ่ว       

6/1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

6

นางสาวอภิญญา    ประกอบแก้ว               

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

คบ.เคมี

7

นางสาวจารวี  ประกินำหัง

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วทบ.วิยาการคอมพิวเตอร์

8

นางสาวสุภาพร    เกินจันทร์

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สัตวศาสตร์

9

นางสาวจริยา    เกษแสนสี

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สัตวศาสตร์

10

นางสาวณัฐญา    บุญคำ   

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11

นายพัฒนัย   สุตตะนา      

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คบ.ดนตรี

12

นางสาววิชุณีย์     มีฤทธิ์

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

สาขาการบัญชี

13

นางสาววราภรณ์    ชนะบุญ

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

สาขาสาธารณสุขชุมชน

14

นายเล็ก    โสเก  

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

นายดิษพงศ์     แก้วมี        

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ก่อสร้าง)

16

นางสาวสุภาณี    อัปมระกัง

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

ภาษาอังกฤษ

17

นายกิตติพศ     อัปมระกัง

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

รัฐประศาสนศาสตร์

18

นายโสฬส    เข็มสุวรรณ

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

สัตวศาสตร์

19

นายชาญชัย     มะธิตะโน

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

20

นายจักรพงศ์    จันทรัง     

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

คอมพิวเตอณ์ศึกษา

21

นางสาวณัฐญา   บุญคำ

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)

22

นางสาววาธิญารัตน์    บุญศรีทุม

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

วทบ.เคมี

23

นางสาวขนิษฐา    ศรีนวล

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

เทคโนโลยีการอาหาร

24

นางสาวจิตตนา    ทองชุมภู

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

ภาษาอังกฤษ

25

นางสาวสุภาพร    เกินจันทร์

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

การพยาบาลสัตว์

26

นายรณฤทธิ์    ปะมะระกา

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

รัฐประศาสนศาสตร์

27

นายธีระวัฒน์    มีหา         

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

การจัดการทั่วไป

28

นางสาวยุพิน     เสนาใหญ่

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

เทคโนโลยีการอาหาร

29

นายกาญจนวัตร์    สาดี

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

สัตวศาสตร์

30

นายจรูญ      เลิกนอก        

6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

รัฐประศาสนศาสตร์

31

นายชุณหภัทร    รัทยาย

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

32

นางสาวฑัณทิรา    แสนชูปา

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

วทบ.เคมี

33

นางสาวพิมพ์รดาภา  หล้าจักคำ

6/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม

เทคนิคการสัตวแพทย์

34

นายจักรพงศ์     จันทรัง

6/2

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

วทบ.วิยาการคอมพิวเตอร์

35

นายกิตติพศ     อัปมระกัง

6/2

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

การเมืองการปกครอง

36

นายรณฤทธิ์    ปะมะระกา

6/2

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

รัฐประศาสนศาสตร์

37

นายจรูญ      เลิกนอก

6/2

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

รัฐประศาสนศาสตร์

38

นางสาวนิภาพร   มีแก้ว   

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

39

นางสาวพรชุรี  ประเมศรี

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์

40

นางสาวนันทิชา  สินคำกอง

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะพยาบาลศาสตร์

41

นางสาวปริชาติ  จันแสน

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม

42

นางสาวภาวิณี  สีสิ่ว

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม

43

นางสาวจินตรา  พันธ์คลอง

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะการท่องเที่ยวและ6โรงแรม

44

นางสาวญาติมา  วันแก้ว

6/2

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม

45

นายอธิภัทร  ดงเกิดกมลณัฐ

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม

46

นางสาววราภรณ์  ชนะบุญ

6/1

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)

47

นายชาญชัย  มะธิตะโน

6/2

มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

วทบ.วิยาการคอมพิวเตอร์

48

นางสาวนันทิชา  สินคำกอง               

6/1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พยาบาลศาสตร์

49

นางสาวปิยะนุช  ดามี       

6/2

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

50

นางสาวยุพยงค์  คะมะเสาร์               

6/2

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นิติศาสตร์

51

นายดิษพงศ์  แก้วมี            

6/2

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

52

นายนปกรณ์    พุฒศรี        

6/1

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหกรรม)

53

นางสาวเปรมยากรณ์   ดงเกิด               

6/2

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหกรรม)