ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์  รหัสวิชา ว32203 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง  คลื่นกล 
ชื่อผู้ศึกษา                   ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ  มะธิปิไข
โรงเรียน                     โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์                      2555

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาฟิสิกส์  รหัสวิชา ว32203  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  คลื่นกล  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้  และหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์  รหัสวิชา  ว 32203  ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  คลื่นกล  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 / 1 ที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  จำนวน  44  คน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555 โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  จำนวน  84  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาฟิสิกส์  รหัสวิชา ว 32203  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง 
คลื่นกล  ผู้ศึกษาได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวน  2  หน่วย  ได้แก่  หน่วยย่อยที่ 1
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น  หน่วยย่อยที่ 2 สมบัติของคลื่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาฟิสิกส์  รหัสวิชา ว 32203  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง  คลื่นกล  จำนวน 1  ฉบับ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  1  ฉบับ  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1.  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาฟิสิกส์  รหัสวิชา
ว 32203  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง  คลื่นกล  พบว่าผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80 / 80  ทุกหน่วย  ค่าเฉลี่ย  93.72/86.89
2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้  กับหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01

  1. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คลื่นกล 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก