ชื่อเรื่อง          การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เรื่อง แก๊สและสมบัติ

                   ของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน

ผู้วิจัย             นางอุไรวรรณ บุญศรีทุม

ปีที่วิจัย           2564

         

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าที (t- test Dependent Samples)

          ผลการวิจัยพบว่า

          1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.14/82.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

          2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน เท่ากับ 0.7451 หรือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 74.51

          3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ของนักเรียน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ   ทางสถิติที่ระดับ 0.05