ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                    โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน

                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย             ปรัชญา บุตรวงษ์

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา      โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์          2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(2) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันและ(5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคามจำนวน 1 ห้อง จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทำงาน (2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงาน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากระหว่าง 0.34-0.79 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.26-0.84 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

           ผลการวิจัย  พบว่า 

               1. รูปแบบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ  2)  วัตถุประสงค์  3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 4) การวัดและประเมินผล