ชื่อเรื่อง           ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD รายวิชา   

                     เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย            นายปรัชญา  บุตรวงษ์  แหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย          ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.  พัฒนาบทเรียนแบบเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของบนเว็บแบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามเกณฑ์ E1/E23. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียนด้วย บทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD  ที่พัฒนาขึ้น

4. ศึกษาระดับสมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD  5.  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแบบเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

              กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 32  คน  คัดเลือกด้วยวิธีแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินบทเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินสมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยี และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test  

            ผลการวิจัยพบว่า 1.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพบทเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ อยู่ในระดับ มาก ( =4.41, S.D. = 0.50) 2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บ  เท่ากับ 86.30/83.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)  3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน บนเว็บ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4. ผลการประเมินสมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก  5. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือ STAD อยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.72 , S.D.=0.46