ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

                   เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย             ศรัญญา บุตรวงษ์

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา      โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์          2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิด

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(2) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา (4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ(5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม 

จังหวัดมหาสารคามจำนวน 1 ห้อง จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เซต

(2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา มีค่าความยากระหว่าง 0.33-0.43 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.61-0.68 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.86 เป็นแบบอัตนัยชนิดเขียนแสดงคำตอบ จำนวน 6 ข้อ

(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากระหว่าง 0.50-0.86 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.27-0.73 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

           ผลการวิจัย  พบว่า 

               1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิด

4) ขั้นนำความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ 5) ขั้นสรุปเนื้อหา องค์ความรู้ องค์ประกอบที่ 2 

ระบบทางสังคม องค์ประกอบที่ 3 หลักการตอบสนอง และ องค์ประกอบที่ 4 ระบบสนับสนุน

               2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้75/75

               3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะ

การแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจของต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะ

การแก้ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก