ชื่อเรื่อง                   การประเมินโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 

                            องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2560

ผู้ประเมินโครงการ     นายพชรพงศ์  วงศ์คำมา

หน่วยงาน              โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

                           สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ปีที่ประเมินโครงการ      2560

บทคัดย่อ

              การประเมินโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมิน

ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตของโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ  Danie l Stufflebeam กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   ครู  จำนวน 46 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง นักเรียน จำนวน 248 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 248 คน  โดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 557 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ชุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ชุดที่  1  ด้านบริบท  จำนวน  13  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.36 – 0.87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งชุด  เท่ากับ  0.88  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 - 1.0 ชุดที่  2  ด้านปัจจัยนำเข้า  จำนวน  13  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.22 – 0.74  ค่าความเชื่อมั่นทั้งชุด  เท่ากับ  0.85  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 - 1.0 ชุดที่  3  ด้านกระบวนการ  จำนวน  18  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.30 – 0.80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งชุด  เท่ากับ  0.88  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 - 1.0 ชุดที่  4 

ด้านผลผลิต  จำนวน  25  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.30 – 0.80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งชุด 

เท่ากับ  0.88  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.6 - 1.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการประเมิน พบว่า

              1.  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา  2560  มีความเหมาะสมโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

              2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา  2560  มีความเหมาะสมโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

              3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา  2560  มีความเหมาะสมโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

              4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการฐานความรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา  2560  มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด