ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ ทางพันธุกรรม 

                 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย          นางประนอม   หันทยุง

สถานศึกษา โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   กระทรวงมหาดไทย

ปีที่เผยแพร่  2560

                                                           บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

(5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

(2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้เรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

(5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest- Posttest Design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนหัว

เรือพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  กระทรวงมหาดไทย  จำนวน1 ห้อง

จำนวน19 คน   ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้วิชา

ชีววิทยาแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test  แบบ dependent

          ผลการวิจัย พบว่า 

            1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  

โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ

(E1/E2) เท่ากับ  76.65/75.40 

          2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีค่าเท่ากับ 0.5669 หรือคิดเป็นร้อยละ 56.69

          3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

         4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ (5Es)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก