ชื่อเรื่อง                  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง ระบอบการปกครอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย                     นายสายันต์  วิลาจันทร์

ปีที่ทำวิจัย             พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

                   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องระบอบการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  4) เพื่อศึกษาความ     พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องระบอบการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง       การเรียนเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.32 - 0.81 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา หน้าที่พลเมือง  เรื่อง ระบอบการปกครอง  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 4MAT เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r xy ) ตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.74 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เรื่อง ระบอบการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.38/86.99

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ระบอบการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.7193

แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.93

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT ด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ระบอบการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

                        4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ

4MAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง เรื่อง ระบอบการปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก