ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน

                             คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

                             มหาสารคาม 

ผู้ศึกษา                     นายธีระพันธ์  หันทยุง

ตำแหน่ง                   รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา                 2558

บทคัดย่อ

          การประเมินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน คณะกลองยาวโรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการฯ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model)  โดยมีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครู จำนวน 43 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผู้ปกครอง จำนวน 75 คน และนักเรียน จำนวน 75 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ มีจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูโรงเรียนนาข่าวิทยาคม มีเนื้อหา 2 ตอน และฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนาข่าวิทยาคมที่เข้าร่วมโครงการฯ มีเนื้อหา 3 ตอน

          ผลการประเมิน ของกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูโรงเรียนนาข่าวิทยาคม พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก และผลการประเมิน ของกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนาข่าวิทยาคม พบว่า ด้านบริบท ด้านผลผลิต ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด