ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

                       เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  อำเภอวาปีปทุม 

                       จังหวัดมหาสารคาม

ผู้วิจัย                นางดารา  นาเมืองรักษ์

หน่วยงาน        โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม    

ปีที่พิมพ์             2559

บทคัดย่อ

           การพัฒนานี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 /1          ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  จำนวน  31  คน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  1 ชุดประกอบด้วย  6 บทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .32-.75         ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่  .32 - .77  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .79  แบบวัดความพึงพอใจ  จำนวน  20  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ตั้งแต่  0.45-0.76  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.83  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที  (t – test) 

           ผลการพัฒนาพบว่า  

      1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.09/85.16  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

      2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ลำดับและอนุกรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7592  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ  75.92