ชื่อเรื่อง                    รายงานการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                             โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ผู้ศึกษา                    นายธีระพันธ์  หันทยุง

ตำแหน่ง                  รองผู้อำนวยการ  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา                 2558

บทคัดย่อ

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ประชากรที่ใช้

ในการศึกษาในครั้งนี้คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน  ผู้บริหาร  จำนวน 

4  คน  ครู จำนวน 43 คน และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  10  คน ในปีการศึกษา  2558  รวมจำนวนทั้งสิ้น  70  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสอบถามประมาณค่า  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  เท่ากับ 1.00   และค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  1)  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  2)  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

3)  ด้านการวัดผลและประเมินผล  4)  ด้านการนิเทศการศึกษา  และ  5)  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามลำดับ