ชื่อเรื่อง       รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สาระเพิ่มเติม                      

                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา การใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา นางสุพรรณี โพธิ์ไพร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน    โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ปีการศึกษา       2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 116 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน   สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนหลังเรียน
  3. ค่าดรรชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของนักเรียนที่เรียนจากเอกสาร
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 85.15/86.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเชื่อถือได้ร้อยละ 99.00 นั้น คือผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจริงประกอบการเรียน สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ผู้ศึกษาสร้างขึ้นพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.7674 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเท่ากับ 0.7674 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.74 ภาษาไทย วิชาการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด