ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการแต่งบทร้อยกรองกลุ่ม

                                สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางจิรารัตน์  ภวภูตานนท์

ชื่อสถาบันที่สังกัด  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่ศึกษา               2557

                                                                                บทคัดย่อ

                การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง การแต่งบท-

ร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองที่สร้างขึ้น      4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจขอองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2557  หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง   การแต่งบทร้อยกรอง  ที่สร้างขึ้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัด  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   ปีการศึกษา  2557  จำนวน  35  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือ  1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย   เรื่องการแต่งบทร้อยกรอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  5  เรื่อง   ได้แก่  1)  กลอนสุภาพ  จำนวน  5  แบบฝึก  2) กาพย์ (กาพย์ยานี  11  กาพย์ฉบัง 16  กาพย์สุรางคนางค์  28)  จำนวน  13  แบบฝึก   3) โคลงสี่สุภาพ  จำนวน  6  แบบฝึก  4) ร่ายสุภาพ  จำนวน  6  แบบฝึก  5)  ฉันท์ (อินทรวิเชียรฉันท์)  จำนวน  6 แบบฝึก   2. แผนการจัดการ-เรียนรู้จำนวน  12  แผน   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระ-การเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  มี  2  ตอน  ตอนที่  1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  มีจำนวน  40  ข้อ  ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง  จำนวน  3  ข้อ   4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม   จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้  t – test(Dependent  Samples)  ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

1.  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.93/81.76 แสดงว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  1. 4  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ที่สร้างขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6647

  1. 4   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษาภาษาไทย  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด