ชื่อเรื่อง          รายงานผลการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบ   SQ4R 
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
ผู้วิจัย             นางกัญญา  ภวภูตานนท์
สถานศึกษา  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์        2557

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  ศึกษาค่าประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R 3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R         4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กับกลุ่มที่เรียนตามปกติ   5)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  และ 6)  เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ   SQ4R   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยครูผู้มีประสบการณ์ในการสอน  การวิจัยครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)    แบ่งออกเป็น  4   ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่  1  สำรวจวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน / ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่  2  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  ขั้นตอนที่  3  การทดลองใช้สื่อการเรียนรู้  ขั้นตอนที่  4  ประเมินผลสรุปรวมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย
1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  และ 4/2  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556   ห้องเรียนละ  41  คน  รวม  82   คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  สุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)   โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  3) ครูผู้มีประสบการณ์ในการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จำนวน  10  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

 

2

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R   จำนวน  30  แผน  2)  แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  จำนวน  5  ชุด ประกอบด้วย  เรื่องสั้น  นิทานพื้นบ้านอีสาน  นิทานคติธรรม  นิทานเทียบพุทธศาสนสุภาษิต  และพระบรมราโชวาท   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  1  ฉบับ           4) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  1  ฉบับ   5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  1 ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ()  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD)    t – test  แบบ  Dependent  Sample  และ t – test  แบบ Independent  Sample 
ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ผลการสำรวจสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีที่ผ่านมา  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียน  นักเรียนขาดความสนใจ ไม่เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาไทย ขาดสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพนักเรียนและท้องถิ่น  และนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ        ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเครื่องมือในการเรียน และใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  พบว่า  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  การทดลองใช้ภาคสนาม  มีประสิทธิภาพ   84.19/82.43 และ         ค่าดัชนีประสิทธิผล  0.7040  และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556 ในการทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง                  มีประสิทธิภาพ   87.06/86.17  และค่าดัชนีประสิทธิผล  0.7521  ตามลำดับ
3.  การทดลองใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R   พบว่า ในการทดลองใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R            ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  .01    และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติไม่ใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  .01  เช่นกัน
4.  การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  โดยผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์  พบว่า  อยู่ในระดับคุณภาพ “มากที่สุด” นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  SQ4R  อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  เช่นเดียวกัน

3

                   จากการวิจัยครั้งนี้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และจากการเรียนนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป