ชื่อผลงาน             การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
ผู้วิจัย                      นางกัญญา  ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง               ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย                  2556

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยดำเนินการวิจัยมี  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 1)  การศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน  133  คน    ได้แก่   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จำนวน  13  คน   ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน  60  คน   และนักเรียน จำนวน   60  คน   2)  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     โดยนำข้อมูลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แบบ  SQ4R  ที่สร้างขึ้นโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  5  คน    พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม  และความเป็นไปได้  3)  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัดกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 41 คน และ 4) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้การสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  แบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจำนวน 13 คน  พิจารณาด้านความเหมาะสม   ความเป็นไปได้   ความเป็นประโยชน์และด้านความครอบคลุม ปัญหา  และข้อเสนอแนะ


ผลการวิจัยพบว่า 
           1. ผลการศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัดกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
               1.1  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัดกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา 2556   โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  (  = 4.86) 
               1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณแบบ  SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัดกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2556  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด ( = 1.21)  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R
           2.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R โดยใช้ องค์ประกอบ 8 ประการ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ  การประเมินผล   การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน    ประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหา และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง   คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนและผู้สอนจากนั้นตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R ที่สร้างขึ้น คือ โดยใช้ ผู้เชี่ยวชาญ   จำนวน  5  คน  พบว่า  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R  ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมทุกด้านในระดับ  มากที่สุด
          3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  สังกัดกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ มากที่สุด
           4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R   พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  รูปแบบการจัด การเรียนรู้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณแบบ  SQ4R  ที่สร้างขึ้น พบว่า มีความเหมาะสมความเป็นไปได้  ความถูกต้องครอบคลุม  และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด