แผนการจัดการเรียนรู้

การอ่านแบบประเมินค่าโดยใช้เทคนิค  SQ4R

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

  หน่วยที่    นิทานพื้นบ้าน                                                                                       เวลา    ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่                                                           เวลา    ชั่วโมง 

วันที่....................เดือน.............................................พ.ศ. ..................................................................

                                                           

สาระที่    การอ่าน 

มาตรฐาน    ๑.๑ ม.๔/๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล

                                   ม.๔/๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่า เพื่อนำความรู้ ความคิด ไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต

                                   ม.๔/๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล

                                   ม.๔/๙  มีมารยาทในการอ่าน 

สาระสำคัญ

การอ่านแบบประเมินค่า  เป็นการอ่านขั้นสูงที่ผู้อ่านต้องใช้สติปัญญาตีความ พินิจพิจารณา  วิเคราะห์ วิจารญาณ  ใคร่ครวญ  ตัดสินเนื้อหาที่อ่านอย่างรอบคอบ  เพื่อประเมินค่าสิ่งที่อ่าน  สามารถวิเคราะห์ จำแนก แยกแยะรายละเอียดองค์ประกอบของเนื้อหาเรื่องที่อ่าน  และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสำคัญของเรื่องที่อ่าน  มาสงเคราะห์เนื้อหากับเหตุการณ์  บริบทหรือสิ่งต่าง ๆ จนสามารถนำมาสรุปในรูปแผนภาพความคิดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ(K,P)

                เมื่ออ่านนิทานพื้นบ้านเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”  โดยอ่านแบบประเมินค่าตามหลักการอ่านแบบ  SQ4R  แล้วสามารถทำกิจกรรมต่อไปนี้ได้

  ๑.  ปฏิบัติการอ่านแบบประเมินค่าจากนิทานพื้นบ้านตามขั้นตอนแบบ  SQ4R ได้(K,P)

  ๒.  ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนทั้ง    กิจกรรมตามแบบ  SQ4R  (K,P) ได้

  ๓.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ  ๘๐ (K,P)

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)                                                                                                                                            
              
๑.  มีความสนใจและตั้งใจเรียน

             ๒.  มีน้ำใจ ให้อภัย เสียสละ สามัคคี

๓.  มีมารยาทในการอ่าน

๔.  มีมารยาทในการเขียน

สาระการเรียนรู้

๑.  การอ่านแบบประเมินค่าจากนิทานพื้นบ้านโดยใช้หลักการอ่านแบบ  SQ4R 

                ๒.  การตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานพื้นบ้านที่อ่าน

 

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

๑.   นักเรียนทักทายครู  ครูทักทายนักเรียนตอบ  แล้วสนทนากับนักเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศ

ในห้องเรียนให้เป็นกันเอง  โดยถามนำถึงการอ่านที่เคยเรียนมาแล้ว  และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอ่านและการเรียนวิชาภาษาไทย  จึงโยงสู่เรื่องที่จะเรียนต่อไป 

๒.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามแบบวิธีกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ(COOPERATION  LEARNNING)  โดยมีการคละเพศและคละความสามารถระหว่างนักเรียนเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ซึ่งกลุ่มนี้จะใช้เป็นกลุ่มถาวรในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่อไป 

๓.  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการอ่านที่ผ่านมา  ครูทบทวนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบประเมินค่าที่เคยเรียนรู้มาแล้วในชั่วโมงปฐมนิเทศ(รายละเอียดมีในเนื้อหาแผนฯปฐมนิเทศ)

๔.  ครูชี้แจงเป้าหมายเมื่อจบบทเรียน  สามารถตอบคำถามในหัวข้อต่อไปนี้ได้คือ

    ๔.๑  บอกได้ว่านิทานพื้นบ้านเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

    ๔.๒  บอกได้ว่าในนิทานพื้นบ้านเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”  มีจุดประสงค์อะไร

    ๔.๓  บอกได้ว่านิทานพื้นบ้านเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”  มีเนื้อหาน่าเชื่อถือหรือไม่

     ๔.๔  บอกได้ว่าเนื้อหานิทานเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”  ต้องการสื่อคุณธรรมอะไร

๕.  ครูแนะนะสิ่งที่จะประเมิน ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

 

ขั้นประกอบการเรียน

             ๖. หัวหน้าชั้นเรียนนำแบบฝึกทักษะนิทานเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”  ไปแจกนักเรียนให้ครบทุกคน

             ๗.  นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติการอ่านนิทานพื้นบ้านตามแบบวิธี  SQ4R  ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นที่   S(Survey)ขั้นสำรวจ 

             ให้นักเรียนอ่านแบบสำรวจคร่าว ๆ จากนิทานพื้นบ้านที่กำหนดให้  โดยพิจารณาดูส่วนประกอบต่าง ๆ ของนิทาน  เช่น  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง คำนำ จุดมุ่งหมาย แนวคิดของผู้แต่ง สำรวจดูสารบัญ  ดัชนี  อภิธานศัพท์ ภาคผนวก บทสรุป แบบฝึกหัด จากนั้นให้ตรวจสอบสาระที่ปรากฏอยู่ในนิทานทุก ๆ ที่ ด้วยวิธีอ่านสำรวจเนื้อเรื่องทั้งเล่มอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร มีเหตุการณ์ฉาก  ตัวละครสำคัญอะไร 

แล้วทำแบบฝึกทักษะเล่มที่    กิจกรรมที่    S(Survey) 

 

ขั้นที่   Q(Question)ขั้นตั้งคำถาม 

             หลังจากอ่านอย่างสำรวจเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนตั้งคำถาม ถามตนเองว่าสิ่งที่ต้องการทราบคืออะไร และถามจากเนื้อเรื่องนิทานพื้นบ้านที่อ่านตามลำดับหัวข้อเรื่อง ในแต่ละย่อหน้า  โดยเขียนคำถามลงในแบบฝึกทักษะเล่มที่    กิจกรรมที่    Q(Question) ด้วยการตั้งคำถามอย่างน้อย    คำถาม

  

ขั้นที่    R1(READ)  ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ 

             ให้นักเรียนอ่านอย่างพินิจพิจารณา ละเอียดรอบคอบ     เพื่อจับใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้า ขีดเส้นใต้เฉพาะส่วนที่สำคัญ ให้ความสนใจคำ วลี หรือประโยคที่พิมพ์ตัวเอนหรือตัวหนา หากข้อความใด  ไม่เข้าใจให้บันทึกไว้เพื่อถามครู  จากนั้นให้ตอบคำถามที่ตนเองตั้งไว้  โดยเขียนคำตอบลงในแบบฝึกทักษะเล่มที่    กิจกรรมที่    R(READ)  ให้ได้คำตอบเป็นที่พอใจ

 

ขั้นที่    R2(RECITE)  ขั้นจดจำ 

             เมื่อเข้าใจคำตอบ และเนื้อเรื่องจากการอ่านแล้ว ให้นักเรียนพยายามจดจำข้อความที่สำคัญ โดยการจดคำสำคัญ  ประโยคสำคัญ  หรือบันทึกย่อเพื่อเตือนความจำของตนเอง และพยายามถามตนเองว่าจากการอ่านครั้งนี้ได้ความคิดอะไรใหม่ ๆ บ้าง ทดสอบความจำโดยการปิดหน้ากระดาษแล้วดูบันทึกที่เขียนไว้ว่าจำได้หรือไม่ ถ้าตอบไม่ได้ให้ทบทวนคำถาม คำตอบ และจำจากความเข้าใจ ทดลองเล่าเนื้อหานิทานที่อ่านมาทั้งหมดเป็นคำพูดของตนเอง  พร้อมทั้งตรวจสอบว่าตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้ายังไม่ครบถ้วนให้เขียนคำตอบอีกครั้ง  โดยเขียนลงในแบบฝึกทักษะเล่มที่  ๑ กิจกรรมที่    R(RECITE)  

 

ขั้นที่   R3(REVIEW)  ขั้นทบทวน  

             ให้นักเรียนทบทวนเรื่องราวทั้งหมดจากการอ่านบันทึกย่อ และทำบันทึกย่อจากความจำว่าถูกต้องและจำได้หรือไม่ ทบทวนจุดสำคัญใหญ่ ๆ และจุดสำคัญรองลงมาอีกครั้งหนึ่ง  พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ๆ

ของนิทานที่อ่าน  แล้วบันทึกไว้เพื่อป้องกันการลืมลงในแบบฝึกทักษะเล่มที่    กิจกรรมที่    R(REVIEW)

 

ขั้นที่    R4(Reflect)  ขั้นวิเคราะห์

             ให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เรื่องที่อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยครูถามนำ  เช่น

๑.   เรื่องนี้มีใจความสำคัญว่าอย่างไร 

๒.  ข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไร

๓.  เราจะนำเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

             หากนักเรียนไม่เข้าใจ หรือตอบคาถามไม่ได้ ให้ย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาแบบฝึกทักษะใหม่อีกครั้ง     แล้วตอบใหม่ หรือทากิจกรรมนั้นใหม่ หรือขอคำแนะนาจากครู  และให้ทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะเล่มที่    กิจกรรมที่    R(Reflect)                

             ๘.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยความตั้งใจ  มีระเบียบวินัยและใช้หลักโยนิโสมนสิการในการทำแบบทดสอบ

             .  นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบทดสอบ  โดยครูเฉลยพร้อมอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่นักเรียนสงสัย  จากนั้นนักเรียนส่งผลคะแนนให้ครู 

ขั้นสรุป

             ๑๐.  ครูแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนทราบทุกคน  พร้อมกับชมเชยในความร่วมมือ  ความตั้งใจของทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านแบบประเมินค่าให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

             ๑๑.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่าน  ครูแนะนำให้รู้จักการอ่านนิทานพื้นบ้านแบบประเมินค่าและวิเคราะห์เนื้อหา  จุดประสงค์การนิทานพื้นบ้านอย่างเข้าใจ  เพื่อจะได้ไม่หลงในนิทานพื้นบ้านนั้น ๆ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

                . แบบฝึกทักษะนิทานพื้นบ้านเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”

                .  แบบทดสอบหลังเรียน

การวัดผลประเมินผล                                                                                                                                                            ด้านความรู้(K)                                                                                                                                                                                               

๑. ความเข้าใจในการอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่อง  “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”                                                                     

๒. การทำแบบทดสอบหลังเรียน

ด้านทักษะกระบวนการ(P)                                                                                                                                                               การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง    ขั้นตอนตามแบบ  SQ4R

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)                                                                                                                                            

            ๑.  ความสนใจและตั้งใจเรียน

             ๒.  ความมีน้ำใจ ให้อภัย เสียสละ สามัคคี

๓.  มารยาทในการอ่าน                                                                                                                                                    

๔.  มารยาทในการเขียน

 

ประเด็นการวัดและประเมิน

๑.  ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานิทานพื้นบ้าน(K) ด้วยการทำแบบทดสอบขอบข่ายดังนี้                                           

         ๑.๑  ในนิทานพื้นบ้านนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

        ๑.๒  ในนิทานพื้นบ้านนั้นมีจุดประสงค์อะไร

      ๑.๓  นิทานพื้นบ้านนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่

๒.  กระบวนการปฏิบัติกิจกรรม(P)

      การปฏิบัติกิจกรรมทั้ง    ขั้นตอนตามแบบ  SQ4R

๓.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)        

    ๓.๑  ความสนใจและตั้งใจเรียน

                   ๓.๒  ความมีน้ำใจ ให้อภัย เสียสละ สามัคคี

      ๓.๓  มารยาทในการอ่าน

      ๓.๔  มารยาทในการเขียน

 

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล                                                                     

                ๑.  ด้านความรู้(K)                                                                                                                                                                  

                ๑.๑  แบบฝึกทักษะทั้ง    กิจกรรมตามแบบ  SQ4R                                                                                    

                ๑.๒  ทดสอบหลังเรียน                               

                ๒.  ด้านทักษะกระบวนการ(P)                                                                                                                                                 

                ๓.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 แบบฝึกทักษะการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง    ขั้นตอนตามแบบ  SQ4R

   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

เกณฑ์การประเมิน

.เกณฑ์การประเมินด้านความรู้และทักษะกระบวนการ(K,P)

 

ขั้นกิจกรรม

 

ระดับคุณภาพ

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ขั้นที่ ๑(S)

อ่านสำรวจ

เขียนอธิบายครอบคลุมทุกประเด็น(๕ ข้อ)

เขียนอธิบายครอบคลุม

เป็นส่วนใหญ่(๓-๔ข้อ)

เขียนอธิบายไม่ครอบคลุม

(๑-๒ ข้อ)

ขั้นที่ ๒ (Q)  การตั้งคำถาม

ตั้งคำถามครอบคลุมเนื้อหา(๖-๘คำถาม)

ตั้งคำถามครอบคลุม

เป็นส่วนใหญ่(๔-๖คำถาม)

ตั้งคำถามไม่ครอบคลุม

(๑-๓คำถาม)

ขั้นที่ ๓ (R1)

อ่านรอบคอบ

ตอบคำถามถูกต้อง

ตรงประเด็นทุกข้อ

ตอบคำถามถูกต้อง

ประเด็นเป็นส่วนใหญ่

ตอบคำถามไม่ถูกต้องและไม่ตรงประเด็นเป็นส่วนใหญ่

ขั้นที่ ๔(R2)

การจดจำ

เขียนบันทึกการอ่านได้ครอบคลุม

เขียนบันทึกการอ่านได้ครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่

เขียนบันทึกการอ่านไม่ครอบคลุม

ขั้นที่ ๕(R3)

ตั้งคำถาม

สรุปใจความสำคัญและข้อคิดของเรื่องได้ดีครอบคลุมทุกประเด็น

สรุปใจความสำคัญและข้อคิดของเรื่องได้ดี

แต่ไม่ครอบคลุม

สรุปใจความสำคัญและข้อคิดของเรื่องไม่ดีและไม่ครอบคลุม

ขั้นที่ ๖(R4)

-วิเคราะห์

-แสดงความคิดเห็น

เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นได้ดี ครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็น

เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นครอบคลุมเนื้อหาได้ดีเป็นส่วนใหญ่

เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นครอบคลุมเนื้อน้อยมาก

ทำแบบ

ทดสอบ

หลังเรียนเรียน

แบบทดสอบ ๑๐ ข้อ

ทำถูกต้อง ๘ ข้อขึ้นไป

แบบทดสอบ ๑๐ ข้อ

ทำถูกต้อง ระหว่าง

๖-๗ ข้อ

แบบทดสอบ ๑๐ ข้อ ทำถูก ต้อง ๕  ข้อลงมา

 

 

.เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)

ประเด็น

 

ระดับคุณภาพ

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

มีความสนใจและตั้งใจเรียน

.มีความสนใจก่อนเรียน

.มีความสนใจขณะอ่าน๓.มีความสนใจขณะทำแบบทดสอบ

.ตั้งใจเรียนตลอดเวลา

  ที่เรียน

มีความบกพร่อง ๑-๒ ข้อในจำนวน ๔ ข้อ

มีความบกพร่อง ๒-๓ ข้อในจำนวน ๔ ข้อ

มีน้ำใจ ให้อภัย เสียสละสามัคคี มีวินัย

.มีน้ำใจกับเพื่อน

.ให้อภัยเพื่อน

.มีความเสียสละ

.มีความสามัคคี

.มีวินัย

บกพร่องคุณธรรม ๑-๒ ข้อ ในจำนวน ๕ ข้อ

บกพร่องคุณธรรม ๑-๒ ข้อ ในจำนวน ๕ ข้อ

มารยาท

การอ่าน

-ตั้งใจอ่าน

-ไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อน

-ตั้งใจอ่านเป็นส่วนใหญ่

-ส่งเสียงรบกวนเพื่อนเป็นบางครั้ง

-ไม่สนใจอ่าน

-ส่งเสียงรบกวนคนอื่น

มารยาท

การเขียน

-ตั้งใจเขียน

-ไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อน

-ตั้งใจเขียนเป็นส่วนใหญ่

-ส่งเสียงรบกวนเพื่อนเป็นบางครั้ง

-ไม่สนใจเขียน

-ส่งเสียงรบกวนคนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริหาร

            ได้ตรวจดูแผนฯโดยตลอดแล้ว  เห็นว่าเป็นแผนฯที่ดี  มีองค์ประกอบของแผนฯครบถ้วนตามหลักการจัดทำแผนฯที่ดีทั่วไป  ผู้จัดทำได้ใช้แบบแผน เทคนิคการเรียนรู้แบบ  QS3R  มาพัฒนาการอ่าน   แบบประเมินค่า  ถือว่าเป็นเทคนิคและวิธีการที่ดี  เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนได้

เป็นอย่างดี  ขอให้ปฏิบัติกิจกรรมต่อเนื่องตามกิจกรรมการเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนต่อไป 

 

                                                                                (ลงชื่อ)............................................

                                                                                               (นายวีระ  ภวภูตานนท์)

                                                                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาข่าวิทยาคม

 

     

บันทึกหลังการเรียนรู้

               เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมปรากฏดังนี้

๑. ด้านความรู้และกระบวนการทำกิจกรรม(K,P) 

                    ขั้นเตรียมและทำแบบทดสอบก่อนเรียน  การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามแบบกลุ่มร่วมมือ 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม  ปรากฏว่าทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี  การชี้แจงถึงเป้าหมายการเรียน  แนะนำสื่อที่ใช้ทำให้นักเรียนเข้าใจและสนใจสิ่งที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น  จากนั้นให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล  ปรากฏว่านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นย่างดี  สรุปผลการทำแบบทดสอบได้ดังนี้

นักเรียนจำนวน  .........  คน  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๘๐  จำนวน...........คน 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  การให้นักเรียนดูบทร้อยกรอง  และฟังการอ่านบทร้อยกรองนำเรื่องของครู  ครูให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำอักษรนำ  ตลอดจนหนังสือส่งเสริมการอ่าน  และแนะนำให้นักเรียนวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน  ปรากฏว่านักเรียนทุกคนให้ความสนใจ  มีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี

                      กิจกรรมประกอบกิจกรรมการเรียน  ปรากฏว่านักเรียนร่วมกันอ่าน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างดี  สรุปเรื่องที่เรียนได้ดี  และสามารถตอบคำถามที่ครูถามนำได้ตรงประเด็น  แสดงว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาและประเด็นที่ครูต้องการสื่ออยู่ในระดับดี  ส่วนการทำกิจกรรมที่  ๑-๒  ปรากฏผลดังนี้

                     นักเรียนจำนวน...............คน  ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้จำนวน..............คน   คิดเป็นร้อยละ..........

๒.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)                                                                                                                         นักเรียนส่วนใหญ่มีความตระหนัก  มีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม  ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัย  ความมีน้ำใจ  ความ ขยัน  อดทน  มีความสนใจในเรื่องที่เรียน  มีความกระตือรือร้น  เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ถึงจะพูดคุยกันก็เป็นไปเพื่อปรึกษาหารือ  เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาให้ถูกต้อง  ไม่ส่งเสียงดังเกินไป  มีคุณธรรมตามที่ได้แนะนำ

ปัญหา/อุปสรรค

             นักเรียนบางคน(หมายเลข.............)  มีปัญหาในเรื่องการพูดเสียงดัง  เป็นที่รบกวนคนอื่น  ทำให้กลุ่มอื่นไม่มีสมาธิ

แนวทางแก้ไข

            จากปัญหาที่พบดังกล่าว  ได้ให้คำแนะนำในการพูดคุย  ให้ระมัดระวังในการใช้คำพูด  ได้ให้คำแนะนำอย่างมีเมตตา  และเป็นกัลยาณมิตร   ทำให้นักเรียนพร้อมรับ  นำไปแก้ไข  พัฒนาต่อไป

 

ลงชื่อ………………………………………..

                                                                                       (นางกัญญา  ภวภูตานนท์)

                                                                    ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ